Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Rekonštrukcia lávok a spevnených plôch v obci Papín (ID:52157)

Evidenčné číslo: 2947 - WYP
Druh zakázky: Stavebné práce
Miesto plnenia: Obec Papín, Papín 148, 067 33 Papín
Stručný opis VZ: Predmetom zákazky je zvýšenie bezpečnosti chodcov na riešenom úseku v intraviláne obce. Podstatou je vybudovanie nového chodníka pre peších a lávky pre peších ponad rieku Udava. Lávka pre peších ponad rieku Udava je situovaná súbežne s jestvujúcim cestným mostom miestnej komunikácie. Z priestorových dôvodov bolo potrebné lávku umiestniť v tesnej blízkosti mosta (200 mm). Výstavba lávky vylúči pohyb chodcov po cestnom moste a zvýši tak bezpečnosť cestnej premávky. Výškovo je úroveň mostovky lávky navrhnutá v úrovni nivelety cestného mosta. Lávka, obdobne ako priľahlý most má 3 polia. Stredné pole má rozpon 21 m. Krajné polia majú rozpon 6 m. Hlavé nosníky krajných polí sú navrhnuté z plnostených oceľových U profilov výšky 160 mm. Stredné pole je navrhnuté ako oceľový príhradový nosník celkovej výšky 1000 mm. Svetlá šírka lávky je 1200 mm. Horný a dolný pás nosníka je navrhnutý z dvoch L profilov 60x60x8 mm. Na spodný pás hlavného nosníka sa v ose krajnej zvislice navarí pásová oceľ 50x10 mm - dĺžka 120 mm, čím sa zabezpečí osové uloženie nosníka na oceľovú platňu základov. Diagonály sú z dvoch profilov 45x45x4mm. Zvislice - 1x L 45x45x4 mm. Styčníkové plechy sú hrúbky 8 mm. Horný pás nosníka je potrebné zabezpečiť proti vybočeniu v priečnom smere. Toto je zabezpečené L profilami L 35x35x4 mm, ktoré sú privarené na horný pás nosníkov približne po 800 mm a tvoria zároveň nosnú podporu pre podlahové rošty 30x30x2mm , výška roštu 30 mm. Rozmiestnenie podkladných L profilov sa upresní pri realizácii prác, podľa typu toho času na trhu dostupných roštov. Alternativne je možné pre mostovku lávky použiť aj ryhovaný plech hrúbky 3 mm. V zmysle platných STN-EN je konštrukčne fixovaný aj dolný pás nosníka v troch miestach L profilmi 35x35x4mm. Hmotnosť hlavného nosníka činí približne 1200 kg, navrhuje sa ambulantne vyrobiť nosník z troch kusov a na stavbe zmontovať nosník v jeden celok. Oceľové nosníky sú uložené na monolitické betónové základové pätky. Krajné pätky majú pôdorysný rozmer 600x1600 mm. Hlava pätky je železobetónová, v priečnom reze tvaru L. Do pätky sú zakotvené oceľové platne 250x250x8 mm pre privarenie U profilov č 160 - hlavných nosníkov krajných polí. Spodná časť pätky je z prostého betónu a je potrebné ju osadiť minimálne 1000 mm pod pôvodný terén + 150 mm zhutnený štrkový vankúš. Stredné pätky majú pôdorysný rozmer 700x1600 mm. Rovnako ako krajné pätky majú vrchnú dvojstupňovú časť, železobetónovú, vystuženú betonárskou výstužou R 10. Spodná časť pätky je z betónu prostého. V pätke sú v dvoch úrovniach osadené oceľové platne 250x250x8 mm pre kotvenie hlavných nosníkov krajného a stredného poľa. Stredné pole má dĺžku 21 m a prejaví sa v ňom aj tepelná rozťažnosť materiálu. Z týchto dôvodov sa navrhuje jedno pevné uloženie (privarené na platňu) a jedno posuvné uloženie (neprivarené, na platňu avšak fixované proti priečnemu posuvu). Tlak na podporu v uložení je malý, preto nebolo potrebné navrhovať špeciálne ložiska a postačuje posuv pásovej oceli 50/10 mm po platni zakotvenej v betóne. Spodná časť pätky je z prostého betónu a musí byť zapustená minimálne 1000 mm pod pôvodný terén. Vo výkope pätiek je potrebné zhotoviť zhutnený štrkový vankúš 150 mm. Betónové pätky je potrebné zhotoviť z betónu C 20/25 výstuž pätiek z betonárskej výstuže B500B (10505). Rozhodujúca je minimálna hĺbka založenia pätiek t.j. 1000 + 150 mm pod terénom. Konštrukcia zábradlia je navrhnutá z jaklových profilov. Stĺpiky majú profil 70x70x3 mm. Madlo 70x35x2 mm. Výplň zábradlia bude z profilov 20x20x1,5 mm. Výška zábradlia je 1100mm nad úrovňou mostovky. Na oceľové konštrukcie bude zhotovený základný antikorózny náter a vrchný náter - odporúča sa modro-zelený odtieň farby. Lávka je dimenzovaná na zaťaženie chodcami 200kg/m2, čo reprezentuje približne 50 chodov. Druhým stavebným objektom je chodník pre peších, ktorý sa ťahá v smere západ. Je to hlavná existujúca komunikačná trasa pre peších zo zastávky SAD do západnej časti obce k zdravotnému stredisku. Začiatok úseku je napojenie na existujúci chodník pri ihrisku, pokračuje novobudovanou lávkou cez rieku. Za mostom pokračuje chodník ku zdravotnému stredisku. Ako riešenie je navrhnuté budovanie jednostranného chodníka, oddeleným od cestnej komunikácie zeleným pásom. Vetva B1 sa navrhuje, s olemovaním konštrukcie od cesty betónovými obrubníkmi, ktoré sú osadené do betónového lôžka s bočnou betónovou oporou bez prevýšenia. V miestach vjazdov na navrhované pojazdné plochy, sa prevedie úprava so znížením obrubníka pre umožnenie bezbariérového vstupu, ale so zamedzením vtekania zrážkových vôd z povrchu vozovky. Navrhovaný chodník je prerušovaný vjazdmi na pojazdnú plochu pred existujúcimi objektmi ZS a lekárne. Plocha pojazdná prejazdná cez chodník je pred objektom lekárne je to odstavná plocha pre osobné auta O1, s kolmým státím s rozmerom 1 státia 2,5 x 4,5m - počet 4 státí. Druhá plocha pojazdná je pred objektom bytovky je to odstavná plocha pre osobné auta O1, s kolmým státím s rozmerom 1 státia 2,5 x 4,5-5m - počet 9 státí.
CPV kód hlavného predmetu: 45221113-7 Stavebné práce na mostoch pre peších
Predpokladaná hodnota VZ: 67 712,3900 EUR
Dátum začatia plnenia: v priebehu 10 mesiacov od zadania zákazky
Lehota na predkladanie ponuk: 24.02.201611:00
Dátum uverejnenia: 04.02.2016
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Voľba Najnižšia cena
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 24.02.201611:00
Dátum otvárania ponúk: 24.02.2016 11:05
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: ÁNO


Dátum zverejnenia: 04.02.2016
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Rýchly kontakt

Bisnode Slovensko, s.r.o.
Ľ. Stárka 2150/16
911 05   Trenčín

T +421 32 746 26 40
F +421 32 743 17 77
info@bisnode.sk