Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Poskytovanie služieb súvisiacich s ochranou zdravia a bezpečnosti práce a s ochranou pred požiarmi (ID:24510)

Evidenčné číslo: 13950 - MSS
Druh zakázky: Služby.
Miesto plnenia: Objekty v správe Mesta Banská Bystrica uvedené v prílohe pri zmluve
Stručný opis VZ: Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzača zabezpečiť poskytovanie služieb: a.) Poskytovanie služieb súvisiacich s ochranou zdravia a bezpečnosti práce Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzača zabezpečiť komplexnú realizáciu výkonu služieb súvisiacich s ochranou zdravia a bezpečnosti pri práci vyplývajúcich zo zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako aj ďalšej platnej legislatívy a noriem súvisiacej s danou problematikou pre Mesto Banská Bystrica a organizácie, ktoré sú v jeho zriaďovacej pôsobnosti v zmysle prílohy č. 1 k zmluve. Vzhľadom na rozsiahlu činnosť poskytovateľa služby požaduje verejný objednávateľ preukázateľne predložiť na zabezpečovanie činnosti v oblasti BOZP najmenej 3 odborne spôsobilé osoby, ktoré sú buď zamestnancami uchádzača, alebo s ním majú uzatvorený zmluvný vzťah; z toho jeden autorizovaný bezpečnostný technik. v súlade so zákonom 124/2006 Z. z. v platnom znení a 1 pracovník s odbornou spôsobilosťou v zmysle § 16 odst. 4 zákona č. 124/2006 Z. z. V platnom znení pre činnosť na elektrických zariadeniach. Uchádzač musí vlastniť orientačný/certifikovaný prístroj na zisťovanie prítomnosti alkoholických nápojov v dychovej skúške, čo preukáže čestným prehlásením podpísaným štatutárnym zástupcom uchádzača že ho vlastní. b.) Poskytovanie služieb súvisiacich s ochranou pred požiarmi Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzača zabezpečiť komplexnú realizáciu výkonu služieb súvisiacich s ochranou pred požiarmi v súlade zo zákonom NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov ako aj ďalšej platnej legislatívy a noriem súvisiacej s danou problematikou pre Mesto Banská Bystrica a organizácie, ktoré sú v jeho zriaďovacej pôsobnosti v zmysle prílohy č. 1 tejto požiadavky. Vzhľadom na rozsiahlu činnosť poskytovateľa služby požaduje verejný objednávateľ preukázateľne predložiť na zabezpečovanie činnosti v oblasti PO najmenej 2 odborne spôsobilé osoby, ktoré sú buď zamestnancami uchádzača, alebo s ním majú uzatvorený zmluvný vzťah a budú zabezpečovať požiarnu ochranu v objektoch verejného obstarávateľa=objednávateľa. Uchádzač bude poskytovať služby pre cca 1 106 zamestnancov a pre cca 110 objektov, viď tabuľka objektov s počtom zamestnancov a voľnou kolónkou pre navrhnutie ceny za tieto objekty, ktorú doplní uchádzač samostatne pre BOZP a samostatne pre PO. Tabuľka tvorí prílohu k zmluve na poskytovanie služieb. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
CPV kód hlavného predmetu: 71317200-5 Služby súvisiace s ochranou zdravia a bezpečnosťou pri práci
Predpokladaná hodnota VZ: 71 184,0000 EUR
Druh postupu: Verejná súťaž.
Lehota na predkladanie ponuk: 20.12.201209:00
Dátum uverejnenia: 20.11.2012
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: 48
Požadované zábezpeky a záruky: Nevyžaduje sa
Podmienky financovania: Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa, t.j. rozpočet Mesta Banská Bystrica. Verejný obstarávateľ vyhradzuje právo znížiť alebo zvýšiť objem poskytovaných služieb v závislosti od potrieb verejného obstarávateľa resp. od zmluvy odstúpiť. Splatnosť faktúr je 30 dní.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 30.11.201214:00
Dátum otvárania ponúk: 20.12.2012 11:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 20.11.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Rýchly kontakt

Bisnode Slovensko, s.r.o.
Ľ. Stárka 2150/16
911 05   Trenčín

T +421 32 746 26 40
F +421 32 743 17 77
info@bisnode.sk