Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Munícia - rôzna (granáty, veľkokalibrová, výcviková a malokalibrová) (ID:72550)

Evidenčné číslo: 47516 - MUT
Druh zakázky: Neurčeno
Druh oznámenia: vyhlásenie užšej súťaže (tovary)
Stručný opis VZ: Táto zákazka je delená na 4 časti. Predmetom tejto zákazky je uzatvorenie kúpnych zmlúv na dodanie tovaru - munície, rôznych typov, podľa špecifikácie, podmienok a požiadaviek verejného obstarávateľa, uvedených v tomto Oznámení (pre záujemcov v I. fáze verejného obstarávania) a neskôr v Súťažných podkladoch a Výzve na predkladanie ponúk (v II. fáze tohto verejného obstarávania - pre záujemcov, ktorí splnia podmienky účasti a požiadavky uvedené v tomto Oznámení a budú vyzvaní na predloženie ponuky). V súlade so zákonom o verejnom obstarávaní budú Súťažné podklady spolu s Výzvou na predloženie ponuky zaslané tým záujemcom, ktorí splnia podmienky účasti a požiadavky uvedené v tomto Oznámení, v lehote na to vyhradenej. (ďalej ako "Bližšia špecifikácia, požiadavky a nároky verejného obstarávateľa budú uvedené v súťažných podkladoch"). - Záujemca môže predložiť žiadosť o účasť na jednu časť zákazky, niekoľko častí alebo všetky časti zákazky. - Žiadosť o účasť sa predkladá na každú časť zákazky samostatne. - Ak záujemca predkladá viacero žiadostí o účasť (na viacero častí zákazky), môže doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti (viď bod III.2 tohto Oznámenia) predložiť len v jednej zo žiadostí o účasť, a v ostatných žiadostiach ktoré predkladá len identifikuje/uvedie časť v ktorej doklady predložil. Verejný obstarávateľ záujemcov upozorňuje, že jednotlivé časti zákazky si vyžadujú rozdielne preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 131 "Technický a odborná spôsobilosť" viď bod III.2.3) "Technická spôsobilosť" tohto Oznámenia (potvrdenie na obchodovanie s vojenským materiálom skupiny VM3 a VM4) podľa časti zákazky, na ktorú ponuku predkladá.
CPV kód hlavného predmetu: 35330000-6 Munícia
Druh postupu: neurčené
Dátum uverejnenia: 14.11.2022
Rozdelenie VZ na časti: ÁNO


Dátum zverejnenia: 14.11.2022
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Rýchly kontakt

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

pondelok - piatok:
8:00 - 16:00

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com