Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Mapy povodňového ohrozenia a mapy povodňového rizika vodných tokov Slovenska – Aktivita II. Mapy povodňového ohrozenia a mapy p (ID:25295)

Evidenčné číslo: 15579 - MSS
Druh zakázky: Služby.
Miesto plnenia: Geografické oblasti predbežného hodnotenia povodňového rizika (ďalej len „PHPR“) uvedené v zmysle prílohy č. 1 v súlade s parametrami definovanými v časti B.1. „Opis predmetu zákazky“ v súlade so znením Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/60/ES o hodnotení a manažmente povodňových rizík, zákona č. 7/2010 Z. z o ochrane pred povodňami a vyhlášky č. 419/2010, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhotovovaní máp povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika o uhrádzaní výdavkov na ich vypracovanie, prehodnocovanie a aktualizáciu a o navrhovaní a zobrazení rozsahu inundačného územia na mapách v povodiach tokov Dunajec a Poprad (3-01), Morava (4-13,17), Dunaj (4-20), Váh (4-21), Hron (4-23), Ipeľ (4-24), Slaná (4-31), Bodva (4-33), Hornád (4-32), Bodrog (4-30).
Stručný opis VZ: Verejný obstarávateľ vyhlasuje nadlimitnú zákazku postupom verejnej súťaže: Mapy povodňového ohrozenia a mapy povodňového rizika vodných tokov Slovenska – Aktivita II. Mapy povodňového ohrozenia a mapy povodňového rizika – Špeciálne služby – 637 005; Nákup licencií – 711004 – Mapy povodňového ohrozenia, mapy povodňového rizika podľa technickej špecifikácie , ktorá je podrobne uvedená v súťažných podkladoch, v časti B1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY.
CPV kód hlavného predmetu: 72242000-3 Projektové modelovanie
Predpokladaná hodnota VZ: 9 136 683,0200 EUR
Lehota na predkladanie ponuk: Začatie: 01.04.2013
Druh postupu: Otvorená.
Lehota na predkladanie ponuk: 04.02.201314:00
Dátum uverejnenia: 21.12.2012
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: Ukončenie: 30.11.2013
Požadované zábezpeky a záruky: Zábezpeka ponúk sa vyžaduje – v súlade so zákonom 25/2006Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov podľa § 36. Zábezpeka je stanovená vo výške 300 000,00 EUR (slovom tristotisíc eur). V prípade, že uchádzač poskytuje zábezpeku ponuky v inej mene ako v EUR, je z jeho strany potrebné zabezpečiť, aby jej výška zodpovedala 300 000,00 EUR. Spôsoby zloženia zábezpeky si určuje uchádzač buď zložením finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa alebo poskytnutím bankovej záruky za uchádzača . Ďalšie informácie v súťažných podkladoch.
Podmienky financovania: Predmet zákazky bude spolufinancovaný z Kohézneho fondu Európskej únie, štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov obstarávateľa v rámci programového obdobia 2007 – 2013 Operačného programu Životné prostredie - Prioritná os 2 Ochrana pred povodňami - Operačný cieľ 2.1 Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami – II. skupina aktivít .Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prijať ponuku len v prípade zabezpečenia spolufinancovania zo zdrojov Kohézneho fondu a štátneho rozpočtu na predmetnú zákazku. Finančné plnenie zmluvnej ceny sa bude realizovať v EUR pričom lehota splatnosti faktúr bude 90 dní. Viac v súťažných podkladoch časti B.3 OBCHODNÉ PODMIENKY USKUTOČNENIA PREDMETU ZÁKAZKY
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 18.01.201315:00
Dátum otvárania ponúk: 05.02.2013 09:30
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: ÁNO


Dátum zverejnenia: 21.12.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Rýchly kontakt

Bisnode Slovensko, s.r.o.
Ľ. Stárka 2150/16
911 05   Trenčín

T +421 32 746 26 40
F +421 32 743 17 77
info@bisnode.sk