Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Aglomerácia Nová Baňa - Nová Baňa, Brehy - kanalizácia a ČOV (ID:53755)

Evidenčné číslo: 7255 - MUP
Druh zakázky: Práce
Miesto plnenia: Banskobystrický, okres Žarnovica, kataster obcí Nová Baňa a Brehy
Stručný opis VZ: Predmetom zákazky je odkanalizovanie časti obce Novej Bane a obce Brehy a vybudovanie novej ČOV v obci Brehy. Trasa kanalizácie v obci Nová Baňa je navrhnutá v komunikácií. Trasa kanalizácie v obci Brehy je navrhnutá v zelených pásoch pozdĺž miestnych komunikácií, v ich pridružených pozemkoch (chodník, rigol), v nevyhnutnom prípade v spevnenom okraji cesty. Uličné stoky gravitačne odvádzajú odpadovú vodu do akumulačného priestoru čerpacích staníc, odkiaľ sa voda prečerpáva do gravitačnej stoky s napojením do prívodnej stoky k navrhovanej ČOV. Tlakové potrubie je navrhnuté ako vodovodné podľa STN 755401 Navrhovanie vodovodných potrubí. Technológia čistenia je založená na princípe biologického čistenia s mechanickým predčstením a so simultánnou aeróbnou stabilizáciou kalu. Predmetom zákazky je aj vypracovanie realizačnej dokumentácie. Predmet zákazky je presne opísaný v Súťažných podkladoch.
CPV kód hlavného predmetu: 45232400-6 Stavebné práce na stavbe kanalizácie
Predpokladaná hodnota VZ: 5 850 030,7600 EUR
Druh postupu: Užšia súťaž
Lehota na predkladanie ponuk: 16.05.201609:00
Dátum uverejnenia: 13.04.2016
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: v priebehu 48 mesiacov od zadania zákazky
Požadované zábezpeky a záruky: Viazanosť ponuky požaduje zabezpečiť verejný obstarávateľ zábezpekou vo výške 100 000 EUR (slovom: jednostotisíc EUR) spôsobom uvedeným v § 36 zákona o verejnom obstarávaní. Záruky a záručne podmienky sú presne popísané v súťažných podkladoch.
Podmienky financovania: Predmet zákazky bude spolufinancovaný z rozpočtu Európskej únie - P KŽP, Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry, špecifický cieľ: 1.2.1 Zlepšenie odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd v aglomeráciách nad 2 000 EO v zmysle záväzkov SR voči EÚ, Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC121/122-2015 a zo štátneho rozpočtu. Verejný obstarávateľ neposkytuje na plnenie predmetu zmluvy preddavok. Platby sa budú realizovať bezhotovostným stykom na základe vystavených faktúr. Presné platobné podmienky budú uvedené v súťažných podkladoch.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: ÁNO


Dátum zverejnenia: 13.04.2016
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Rýchly kontakt

Bisnode Slovensko, s.r.o.
Ľ. Stárka 2150/16
911 05   Trenčín

T +421 32 746 26 40
F +421 32 743 17 77
info@bisnode.sk