Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

„ŽSR, TIOP v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves – Bratislava hlavná stanica – Podunajské Biskupice“ – projektová dokumentácia (ID:24809)

Evidenčné číslo: 14536 - MSS
Druh zakázky: Služby.
Miesto plnenia: Slovenská republika
Stručný opis VZ: Predmetom zákazky je poskytnutie služby: vypracovať a dodať projektovú dokumentáciu pre „ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves – Bratislava hlavná stanica – Podunajské Biskupice“ – projektová dokumentácia v členení: zámer pre posúdenie vplyvu stavby na životné prostredie so zabezpečením záverečného stanoviska MŽP SR, dokumentácia stavebného zámeru vrátane zabezpečenia protokolu o vykonaní štátnej expertízy MDVRR SR, dokumentácia pre územné rozhodnutie s právoplatným územným rozhodnutím a schvaľovacím rozhodnutím, dokumentácia pre stavebné povolenia v podrobnostiach pre realizáciu stavby so schvaľovacím rozhodnutím a s právoplatnými stavebnými povoleniami, dokumentácia pre výber zhotoviteľa, súvisiace inžinierske činnosti a autorský dohľad občasný. Stavba pozostáva zo siedmich samostatných zastávok terminálov integrovanej osobnej prepravy (ďalej len „TIOP“), a všetky stupne projektovej dokumentácie (ďalej len „PD“) požadujeme vypracovať pre každú zastávku TIOP samostatne.  TIOP č.1 zastávka Devínska Nová Ves zastávka,  TIOP č.2 zastávka Bratislava-Lamačská brána,  TIOP č.3 zastávka Bratislava-Patrónka, – TIOP č.4 zastávka Bratislava-Mladá garda, – TIOP č.5 zastávka Bratislava-Trnávka, – TIOP č.6 zastávka Bratislava-Ružinov, – TIOP č.7 zastávka Bratislava-Vrakuňa. Dokumentáciu pre posúdenie vplyvov na životné prostredie (ďalej len „EIA“): Vypracovať a dodať zámer pre posúdenie vplyvu na životné prostredie so zabezpečením záverečného stanoviska MŽP SR v zmysle § 3 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s tým súvisiacej inžinierskej činnosti (ďalej len „IČ“). Správu o hodnotení činností vypracovať až na základe výsledkov zisťovacieho konania MŽP SR a musí obsahovať rozpracovanie všetkých bodov uvedených v prílohe č.11 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov primerane k charakteru navrhovanej činnosti. Závery vyplývajúce z procesu EIA je potrebné zohľadniť v ďalších stupňoch PD. Zabezpečením záverečného stanoviska MŽP SR je možné zahájiť práce na ďalšom stupni PD pre stavebný zámer (ďalej len „DSZ“) a dokumentácie pre územné rozhodnutie (ďalej len „ DÚR“). Pri zabezpečovacích zariadeniach uvažovať len známe vplyvy týchto zariadení, pretože konkrétne typy budú známe až po výbere zhotoviteľa stavby. Návrh riešenia uskutočniť v zmysle Záväzného pokynu pre investorskú prípravu stavby č.04374/2011/O420 zo dňa 08.03.2011 „ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Bratislava hlavná stanica – Devínska Nová Ves“ a Záväzného pokynu pre investorskú prípravu stavby č.05330/2011/O420 zo dňa 08.03.2011 „ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Bratislava hlavná stanica – Podunajské Biskupice“.V prípade odlišností parametrov v uvedených dokumentoch platia parametre uvedené v súťažných podkladoch. DSZ: Vypracovať a dodať DSZ verejnej práce podľa zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov vrátane zabezpečenia protokolu o vykonaní štátnej expertízy s vyjadreným súhlasom MDVRR SR podľa vyhlášky č. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o verejných prácach. K tomu IČ v prislúchajúcom rozsahu. Stavebný zámer musí byť spracovaný v zmysle záverečného stanoviska MŽP SR v zmysle § 3 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Stavebný zámer musí byť spracovaný v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou veľkého územného celku, ako aj s požiadavkami obstarávateľa, ktorý si vyhradzuje právo odsúhlasiť zámer z hľadiska rozhodujúcich prvkov stavebno-technického návrhu stavby pred predložením na štátnu expertízu. DSZ musí obsahovať samostatnú prílohu o plnení podmienok záverečného stanoviska MŽP SR a opatrenie na ochranu životného prostredia. DÚR stavby s vydaným právoplatným rozhodnutím o umiestnení stavby od príslušného stavebného úradu. Vypracovať a dodať DÚR ktorá bude obsahovať všetky potrebné náležitosti na získanie právoplatného územného rozhodnutia a vydanie schvaľovacieho rozhodnutia a s tým súvisiacu IČ. Dokumentáciu pre stavebné povolenia v podrobnostiach pre realizáciu stavby (ďalej len „DSPRS“), ktorá bude v súlade s platnými technickými špecifikáciami interoperability (ďalej len „TSI“), s vydanými právoplatnými stavebnými povoleniami od príslušných stavebných úradov: Vypracovať a dodať dokumentáciu stavby v súlade s platnými TSI v jednotlivých architektonických, technických, ekologických a ekonomických prvkoch tak, aby zodpovedala požiadavkám zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a iných právnych predpisov, bezpečnostných predpisov a noriem na zaistenie ochrany zdravia, bezpečnosti práce a technických zariadení platných v čase prípravy predmetnej stavby a aby obsahovala všetky potrebné náležitosti na vydanie schvaľovacieho rozhodnutia MDVRR SR a na získanie stavebných povolení. Stavebné objekty a prevádzkové súbory, ktoré sú určenými technickými zariadeniami je potrebné odsúhlasiť príslušným Úradom pre reguláciu železničnej dopravy. Jej odsúhlasenie zo strany obstarávateľa je podmienené jej prerokovaním a schválením na ŽSR v zmysle interných predpisov. K tomu IČ v prislúchajúcom rozsahu. Pre zabezpečovacie zariadenia vypracovať dokumentáciu len v rozsahu nevyhnutnom pre vydanie stavebného povolenia, realizačná dokumentácia bude spracovaná dodatočne po výbere zhotoviteľa stavebných prác. Dokumentáciu pre výber zhotoviteľa (ďalej len „DVZ“): Vypracovať a dodať DVZ, ktorá musí byť spracovaná v podrobnostiach DSPRS. DVZ vypracovať v súlade s DSPRS. Autorský dohľad občasný (ďalej len „AD“): AD bude vykonávaný priebežne počas realizácie stavby od odovzdania staveniska uchádzačovi - Zhotoviteľovi až do doby nadobudnutia právoplatnosti posledného kolaudačného rozhodnutia stavby.
CPV kód hlavného predmetu: 71320000-7 Inžinierske projektovanie
Predpokladaná hodnota VZ: 520 486,0000 EUR
Druh postupu: Verejná súťaž.
Lehota na predkladanie ponuk: 31.01.201308:30
Dátum uverejnenia: 03.12.2012
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: v 30 mesiacoch (od zadania zákazky).
Požadované zábezpeky a záruky: Zábezpeka sa vyžaduje vo výške 26 000 EUR (dvadsaťšesťtisíceur).
Podmienky financovania: Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi žiaden prweddavok. Podkladom pre vystavenie faktúry bude vzájomne odsúhlasený súpis skutočne vykonaných prác. Každá faktúra je splatná vždy do 75 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia a odsúhlasenia Objednávateľom (vyznačenia dátumu doručenia a dátumu odsúhlasenia, podpisu kompetentného zamestnanca ŽSR na odsúhlasenie).
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 21.12.201214:00
Dátum otvárania ponúk: 31.01.2013 10:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: ÁNO


Dátum zverejnenia: 03.12.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Rýchly kontakt

Bisnode Slovensko, s.r.o.
Ľ. Stárka 2150/16
911 05   Trenčín

T +421 32 746 26 40
F +421 32 743 17 77
info@bisnode.sk