Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Zostavenie 3D scén z hydrogeologického modelu prostredia (ID:24956)

Evidenčné číslo: 14829 - MUS
Druh zakázky: Služby.
Miesto plnenia: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra regionálne centrum Spišská Nová Ves , Markušovská cesta 1,052 01 Spišská Nová Ves
Stručný opis VZ: Predmetom zákazky je: „Zostavenie 3D scén z hydrogeologického modelu prostredia“ vrátane dodania špeciálneho softvérového produktu na prepojenie existujúceho GIS systému GEOIS ako zdroja údajov pre zostavenie modelu a dodania služieb v oblasti zostavovania databáz, zostavenie účelových hydrogeologických máp potrebných pre riešenie tejto úlohy regionálneho geologického výskumu v rozsahu a štruktúre uvedenom v detailnom opise predmetu zákazky uvedenom v súťažných podkladoch. Predmet zákazky je súčasťou projektu: „Integrovaný systém pre simuláciu odtokových procesov“ financovaného z Fondov EU (ďalej len „projekt“). Predmet zákazky pozostáva z nasledovných položiek: • Programové rozhranie medzi software GIS a databázou nameraných dát - programové rozhranie medzi software GIS (prevádzkovaným obstarávateľom - GEOIS) a databázou podkladových údajov potrebných na zostavenie modelu hydrogeologického prostredia pre konštrukciu 3D scén. • Interaktívne spracovanie 3D scén - vývoj a dodávka softvéru na zostavenie 3D scén hydrogeologického prostredia z upravených databáz GEOIS a zostavených účelových hydrogeologických máp.
CPV kód hlavného predmetu: 71351910-5 Geologické služby
Predpokladaná hodnota VZ: 158 757,5000 EUR
Druh postupu: Užšia súťaž.
Lehota na predkladanie ponuk: 04.01.201312:00
Dátum uverejnenia: 10.12.2012
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: v 8 mesiacoch (od zadania zákazky).
Požadované zábezpeky a záruky: Zábezpeka ponuky sa bude vyžadovať vo výške 7 000,00 (slovom sedemtisíc) EUR. Zábezpeku predložia iba záujemcovia z predkvalifikácie, ktorí splnia podmienky účasti a ktorí následne predložia ponuku. Podrobné informácie o podmienkach zloženia a podmienkach uvoľnenia alebo vrátenia zábezpeky budú uvedené v súťažných podkladoch.
Podmienky financovania: Predmet zákazky sa bude financovať z projektu, ktorý sa implementuje na Štátnom geologickom ústave Dionýza Štúra. Zákazka bude financovaná zo štrukturálnych fondov Európskej únie, z Operačného programu Výskum a Vývoj prostredníctvom Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EU a verejné obstarávanie sa realizuje za účelom obstarania predmetu zákazky pre projekt: Integrovaný systém pre simuláciu odtokových procesov (kód ITMS: 26220220066). Úhrada faktúr sa bude uskutočňovať bezhotovostným platobným stykom, a to výhradne prevodným príkazom v eurách. Splatnosť faktúry je 90 dní odo dňa jej doručenia verejnému obstarávateľovi, bez poskytnutia preddavkov. Vo faktúre je potrebné uvádzať číslo príslušnej zmluvy. Navýšenie DPH v čase realizácie/dodania bude znášať zhotoviteľ/dodávateľ.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: ÁNO


Dátum zverejnenia: 10.12.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Rýchly kontakt

Bisnode Slovensko, s.r.o.
Ľ. Stárka 2150/16
911 05   Trenčín

T +421 32 746 26 40
F +421 32 743 17 77
info@bisnode.sk