Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Zmena palivovej základne ZŠ a obecných budov - stavebné práce (ID:24770)

Evidenčné číslo: 14433 - MSP
Druh zakázky: Stavebné práce.
Miesto plnenia: Obec Polomka
Stručný opis VZ: Predmet zákazky je rozdelený na 2 časti: 1. časť tvorí rekonštrukcia a modernizácia palivovej základne: - základnej školy; - materskej školy; - ZUŠ; - domu kultúry; - obecného úradu; - lekárne. Stavba sa skladá zo stavebných objektov: SO 01 Kotolňa; SO 02 Vonkajšie rozvody tepla; SO 03 Regulačné uzly v objektoch. Súčasťou realizácie 1. časti predmetu zákazky je meranie emisných limitov na kotloch, montáž, uvedenie do prevádzky, zaškolenie obsluhy kotlov a zároveň vypracovanie a odovzdanie prevádzkového poriadku kotolne. 2. časť tvorí zateplenie objektu materskej školy. Stavba sa skladá zo stavebného objektu: SO 04 Zateplenie objektu materskej školy.
CPV kód hlavného predmetu: 45214210-5 Stavebné práce na objektoch základných škôl
Predpokladaná hodnota VZ: 678 033,9600 EUR
Druh postupu: Verejná súťaž.
Lehota na predkladanie ponuk: 28.12.201214:00
Dátum uverejnenia: 29.11.2012
Rozdelenie VZ na časti: ÁNO
Lehoty uskutočnenia: v 9 mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy) .
Požadované zábezpeky a záruky: Zábezpeka ponuky/ponúk sa vyžaduje. Zábezpeka je pre uchádzača predkladajúceho ponuku len na 1. časť predmetu zákazky stanovená vo výške 30 000 EUR. Zábezpeka je pre uchádzača predkladajúceho ponuku len na 2. časť predmetu zákazky stanovená vo výške 3 500 EUR. Zábezpeka je pre uchádzača predkladajúceho ponuky na obe časti predmetu zákazky stanovená vo výške 33 500 EUR. Spôsob a podmienky zloženia zábezpeky sú stanovené podľa zákona o verejnom obstarávaní a podrobne rozpísané v súťažných podkladoch. Zloženie zábezpeky budú uchádzači preukazovať v ponukách. Zábezpeka musí byť pripísaná na určený účet verejného obstarávateľa alebo predložená vo forme bankovej záruky v ponuke uchádzača najneskôr k uplynutiu lehoty na predkladanie ponúk. Verejný obstarávateľ bude nesplnenie tejto požiadavky klasifikovať ako nesplnenie podmienok stanovených verejným obstarávateľom a takéhoto uchádzača v súlade s § 42 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní vylúči. Číslo účtu a bankový ústav na zloženie zábezpeky budú uvedené v príslušnej časti súťažných podkladov. V prípade zloženia zábezpeky bankovým prevodom odporúčame, aby bol doklad preukazujúci uvedenú skutočnosť súčasťou ponuky. V prípade zloženia zábezpeky formou bankovej záruky musí byť uvedený dokument súčasťou ponuky a jeho platnosť preukázateľná počas celej lehoty viazanosti ponúk.
Podmienky financovania: Financovanie predmetu zákazky sa riadi podmienkami financovania a platobnými dojednaniami v súlade so Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzavretou medzi verejným obstarávateľom a riadiacim orgánom pre Operačný program Životné prostredie, ktorým je Ministerstvo životného prostredia SR. Predmet zákazky bude spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie - Operačného programu životné prostredie, Prioritná os 3 Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy 3.1 Ochrana ovzdušia, štátneho rozpočtu a z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu. Platba sa bude realizovať bezhotovostným stykom na základe vystavených faktúr. Splatnosť faktúr je do 90 kalendárnych dní od doručenia verejnému obstarávateľovi, pričom výška hodnoty faktúry musí byť min. 30 % z hodnoty diela s DPH. Podrobne budú podmienky uvedené v súťažných podkladoch.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 06.12.201215:00
Dátum otvárania ponúk: 28.12.2012 14:15
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: ÁNO


Dátum zverejnenia: 29.11.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Rýchly kontakt

Bisnode Slovensko, s.r.o.
Ľ. Stárka 2150/16
911 05   Trenčín

T +421 32 746 26 40
F +421 32 743 17 77
info@bisnode.sk