Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Zlepšenie občianskej infraštruktúry v obci Výborná, v obci s rómskym osídlením (ID:25095)

Evidenčné číslo: 15126 - MSP
Druh zakázky: Stavebné práce
Miesto plnenia: Katastrálne územie obce Výborná
Stručný opis VZ: Predmetom zákazky je výber zhotoviteľa diela k realizácii vybudovania vodovodu, kanalizácie a čističky odpadových vôd, čím sa zvýši kvalita distribúcie pitnej vody do domácností a odvádzanie splaškových vôd z domácností. Doplnia sa svietidlá verejného osvetlenia. Zrekonštruuje sa miestna komunikácia a postaví sa nová miestna komunikácia, čím sa zlepší dopravná situácia v obci. Postaví sa nová pešia komunikácia, ktorá napomôže bezpečnejšiemu pohybu chodcov v obci Výborná. Bližšiu špecifikáciu obsahuje PD.
CPV kód hlavného predmetu: 45232400-6 Stavebné práce na stavbe kanalizácie
Predpokladaná hodnota VZ: 1 840 000,0000 EUR
Druh postupu: Verejná súťaž.
Lehota na predkladanie ponuk: 14.01.201309:00
Dátum uverejnenia: 17.12.2012
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: v 12 mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy) .
Požadované zábezpeky a záruky: Verejný obstarávateľ požaduje zabezpečiť viazanosť ponuky zábezpekou spôsobom uvedeným v § 36 zákona o verejnom obstarávaní vo výške 90 000 EUR (slovom: Deväťdesiattisíc EUR)
Podmienky financovania: Predmet zákazky sa bude financovať z vlastných zdrojov, zo štátneho rozpočtu a zo štrukturálnych fondov, t.j. zo štrukturálnych fondov Európskej únie: Regionálny operačný program, Regenerácia sídiel, Regenerácia sídiel – projekty rozvoja obcí s rómskymi osídleniami vo vidieckom prostredí . Lehota splatnosti faktúr bude 120 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 21.12.201212:00
Dátum otvárania ponúk: 14.01.2013 10:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: ÁNO


Dátum zverejnenia: 17.12.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Rýchly kontakt

Bisnode Slovensko, s.r.o.
Ľ. Stárka 2150/16
911 05   Trenčín

T +421 32 746 26 40
F +421 32 743 17 77
info@bisnode.sk