Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

ZEMNÝ PLYN (ID:24006)

Evidenčné číslo: 13079 - MST
Druh zakázky: Tovary.
Miesto plnenia: Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta, Nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica
Stručný opis VZ: Predmetom zadania zákazky je pravidelné zabezpečenie dodávky zemného plynu vrátane prepravy a distribúcie a prevzatie zodpovednosti za odchýlku do všetkých odberných miest Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržanie platných právnych predpisov SR, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete na obdobie 12 mesiacov. Súčasťou zadania predmetu zákazky je garancia dodávok v predpokladanom dohodnutom ročnom množstve 40 500 MWh po dobu plnenia zo zmluvy. Zmluvne dohodnuté denné maximum (DMM): FNsP F. D. Roosevelta Nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica – Nový nemocničný areál je 23 000 m3, FNsP F. D. Roosevelta Cesta k nemocnici 1, 975 17 Banská Bystrica – Starý nemocničný areál je 2 500 m3.
CPV kód hlavného predmetu: 09123000-7 Zemný plyn
Predpokladaná hodnota VZ: 1 854 686,0000 EUR
Druh postupu: Otvorená.
Lehota na predkladanie ponuk: 17.12.201213:00
Dátum uverejnenia: 31.10.2012
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: v 12 mesiacoch (od zadania zákazky).
Požadované zábezpeky a záruky: Zábezpeka sa vyžaduje vo výške 20000,00 EUR. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Podmienky financovania: Predmet zákazky bude financovaný z prevádzkových prostriedkov verejného obstarávateľa. Platby budú realizované bezhotovostným platobným prevodom na základe vystavenej faktúry.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 30.11.201215:00
Dátum otvárania ponúk: 18.12.2012 13:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 31.10.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Rýchly kontakt

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

pondelok - piatok:
8:00 - 16:00

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com