Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Zateplenie vonkajšieho povrchu, oprava striech výrobných hál a modernizácia systému vnútorného osvetlenia výrobných priestorov (ID:37558)

Evidenčné číslo: 7365 - WYP
Druh zakázky: Stavebné práce
Miesto plnenia: Oravická 1228, 028 01 Trstená
Stručný opis VZ: Stavba Zateplenie výrobnej haly č. 1, 2, 3 ELKOND HHK, a. s. Trstená je rozdelená na 3 stavebné objekty: Objekt :SO 01 - výrobná hala č.1 Objekt :SO 02 - výrobná hala č.2 Objekt :SO 03 - výrobná hala č.3 Haly č. 1,2,3 sa nachádzajú v areáli verejného obstarávateľa na Oravickej č. 1228, v Trstenej. Jedná sa o oplotený areál na rovinatom teréne s možnosťou využitia skladových plôch pre potrebný materiál pri rekonštrukcii jednotlivých objektov. V existujúcich objektoch je možné využiť sociálne zariadenie , taktiež napojenie na vodu a elektrickú energiu. Odpady, ktoré budú vznikať počas výstavby sú vyšpecifikované v projekte pre realizáciu stavby a nakladanie s odpadmi je určené v projektovej dokumentácii. Vzhľadom na skutočnosť, že v halách sa nachádzajú strojné zariadenia, bude potrebné pristúpiť k zakrytiu strešnej konštrukcie provizórne počas jej odkrytia, aby nedošlo k zatečeniu strojných zariadení. Počas rekonštrukcie strešnej konštrukcie sa v priestore haly, nad ktorým budú práce vykonávané, nesmú nachádzať žiadne osoby z výrobnej prevádzky. Časový harmonogram prác je vypracovaný tak, aby táto požiadavka bola dodržaná. Hala č. 2 sa bude rekonštruovať počas firemnej odstávky v trvaní dvoch týždňov, pretože v tejto hale je hlavná časť výroby. V ostatných halách 1 a 3 sa prevádzka výroby obmedzí len čiastkovo, podľa jednotlivých strešných modulov, ktoré sa postupne budú rekonštruovať. Pri realizácii musia byť dodržané predpisy vyhlášky BOZP č. 147/2013. Pracovníci budú oboznámení s bezpečnostnými , prevádzkovými a protipožiarnymi pravidlami platnými v jednotlivých prevádzkach hál č. 1,2,3. Musia byť dodržiavané podmienky udržiavania čistoty a poriadku na priľahlých spevnených plochách v areáli okolo jednotlivých hál. Dopravná trasa pre prísun materiálu a odvoz vybúraného materiálu je navrhnutá cez hlavnú bránu objektu na mestskú komunikáciu. Špeciálne opatrenia pre chodcov (zamestnancov firmy) nie je potrebné, pretože doprava na stavenisko bude občasná. Dopravné značenie na stavenisku nie je potrebné. Začne sa rekonštrukciou haly č. 1. Postupne po jednotlivých moduloch sa demontuje strešná krytina s izoláciou a podhľadom, Namontujú sa nosné oceľové pozdĺžniky pomedzi existujúce a osadia sa strešné tepelnoizolačné panely. Osadí sa žľabový systém a namontuje sa bleskozvod. V období dvojtýždňovej firemnej výluky sa začne s rekonštrukčnými prácami haly č. 2 , v takom istom pracovnom postupe ako u haly č. 1 Posledná sa bude zatepľovať hala č. 3. Začne sa výmenou strešnej konštrukcie ako u predchádzajúcich hál č. 1 a 2. Potom sa demontuje plechové opláštenie, domuruje sa fasáda pre osadenie nových okien a napokon sa fasáda zateplí certifikovaným zatepľovacím systémom podľa projektovej dokumentácie. Počas stavebných prác prebehne aj modernizácia systému vnútorného osvetlenia výrobných priestorov. V súčasnosti sú pre osvetlenie hál 1. a 2. použité výbojkové svietidlá s jednotkovým príkonom 400, resp. 250 W. Verejný obstarávateľ požaduje realizovať výmenu existujúcich svietidiel za trubicové s nižšou spotrebou elektriny, a to v zmysle rozpočtu, ktorý tvorí prílohu č. 2 súťažných podkladov.
CPV kód hlavného predmetu: 45260000-7 Zastrešovacie práce a iné špeciálne remeselné stavebné práce
Predpokladaná hodnota VZ: 452 300,0000 EUR
Lehota na predkladanie ponuk: 23.05.201409:00
Dátum uverejnenia: 05.05.2014
Lehoty uskutočnenia: v 3 mesiacoch (od zadania zákazky)
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 23.05.201409:00
Dátum otvárania ponúk: 23.05.2014 09:15
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: ÁNO


Dátum zverejnenia: 05.05.2014
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Rýchly kontakt

Bisnode Slovensko, s.r.o.
Ľ. Stárka 2150/16
911 05   Trenčín

T +421 32 746 26 40
F +421 32 743 17 77
info@bisnode.sk