Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Zabezpečenie služieb pranie bielizne pre potreby Východoslovenského onkologického ústavu, a.s. (ID:25329)

Evidenčné číslo: 15658 - MSS
Druh zakázky: Služby.
Miesto plnenia: Východoslovenský onkologický ústav, a. s., Rastislavova 43, 041 91 Košice, Slovenská republika.
Stručný opis VZ: Predmetom zákazky je zabezpečenie nasledovných služieb: - Pranie bielizne s profesionálnymi pracími a pomocnými prostriedkami, - Dezinfekcia bielizne termodezinfekčný a chemodezinfekčný proces prania - Dosahovanie optimálneho pH vypranej bielizne, nealergizujúceho pokožku, - Žehlenie vyčistenej bielizne, - Triedenie, viazanie a balenie bielizne podľa potrieb a požiadaviek odberateľa do obalov, - Opravy bielizne, na základe písomnej požiadavky odberateľa sú zahrnuté v službe pranie bielizne, - Denný transport čistej a použitej bielizne okrem nedele, v čase od 8:00 do 15:00 hodiny, podľa zberných a odberných miest uvedených v tomto opise predmetu zákazky a podľa časového harmonogramu vypracovaného odberateľom po podpise zmluvy a schváleného úspešným uchádzačom. - Kompletná manipulácia s bielizňou, t. j. fyzické prevzatie použitej bielizne z jednotlivých oddelení, odberných miest od pracovníkov VOÚ, a.s. v Košiciach a fyzické odovzdanie vypranej bielizne pracovníkom VOÚ, a.s. v Košiciach až na jednotlivé oddelenia (odberné miesta), - termín na dodanie riadne vyčistenej bielizne (obrátka) je 1 kalendárny deň, resp. 24 hodín od jej odovzdania bielizne poskytovateľovi, pokiaľ nebude dohodnuté zmluvnými stranami v objednávke žiadanke inak. Tento termín sa predlžuje o nedele a dni pracovného pokoja sviatky, pokiaľ nebude dohodnuté zmluvnými stranami v objednávke žiadanke inak. Rozdelenie bielizne podľa zdravotných rizík a predpokladané množstvá za 1 rok (druh bielizne, predpokladané množstvo kg za 1 rok): a) nemocničné bielizeň (veľká plachta, malá plachta, obliečka na paplón, obliečka na vankúš, utierky, kompresy, pyžamové nohavice, pyžamová blúza, košeľa ženská, deka, župan, paplón, vankúš)/25 974; b) pracovné odevy (nohavice biele, košeľa biela + bluzón, lekársky plášť biely, tričká uteráky, mikina biela, košeľa zelená, nohavice zelené)/5 235; c) operačná bielizeň (kompresy, operačné košele, operačné nohavice, operačné plášte, operačné plachty, uteráky, utierky, operačné čiapky, operačné masky, návleky na nohy, obliečka na paplón, obliečka na vankúš)/7 219; d) infekčná bielizeň/len pri výskyte infekčného ochorenia; SPOLU: 38 428 kg/rok. Predpokladané množstvá sú stanovené podľa aktuálneho stavu a môžu byť menené podľa požiadavky objednávateľa vychádzajúcej z aktuálnej potreby oddelení. Informácie pre uchádzačov: - verejný obstarávateľ má v súčasnosti 158 lôžok. - Výbava na jedno lôžko je: dve posteľné súpravy + jedna plachta. - Počet zamestnancov používajúcich denné pracovné oblečenie je: 265. - Jeden pracovník má dve súpravy. Pracovníci sa prezliekajú každý druhý deň a podľa potreby v závislosti od charakteru práce. - Pranie na skúšku pred uzavretím zmluvy nie je možné. - Počet odberných miest pre zber použitej a odovzdanie čistej bielizne je cca 11. Ich počet môže byť počas poskytovania služby menený podľa požiadaviek odberateľa. Aktuálny zoznam odberných miest je v uvedenej tabuľke. - Počet obalov na triedenie bielizne je podľa jednotlivých prevádzok cca 11. Ich počet môže byť počas poskytovania služby menený podľa požiadaviek odberateľa. Prehľad predpokladaného množstva v kg podľa oddelení/ za mesiac: - Ambulantná chemoterapia/84,8; - Klinická onkológia - 1 oddelenie/509,2; - Klinická onkológia - 2 oddelenie/414,2; - Radiačná onkológia -1 oddelenie/279; - Radiačná onkológia - 2 oddelenie/126,60; - Megavoltová terapia/98,4; - OAIM/315,4; - Krčne - operačné sály/286,20; - Krčné oddelenie/352,80; - Gynekológia - operačné sály/371; - Gynekológia oddelenie/364,80; SPOLU: 3202,4. Verejný obstarávateľ požaduje od poskytovateľa: - Dodržiavať vnútorný organizačný poriadok verejného obstarávateľa. - Dodržiavať postupy podľa § 8 vyhlášky č. 553/2007 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia ako aj ďalšie platné právne predpisy Slovenskej republiky a EÚ. - Zabezpečiť očkovanie proti prenosným chorobám pre svojich zamestnancov, ktorí budú prichádzať do styku s nemocničnou bielizňou.
CPV kód hlavného predmetu: 98310000-9 Pranie a chemické čistenie
Predpokladaná hodnota VZ: 66 000,0000 EUR
Druh postupu: Verejná súťaž.
Lehota na predkladanie ponuk: 25.01.201310:00
Dátum uverejnenia: 28.12.2012
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: v 24 mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy) .
Požadované zábezpeky a záruky: Zábezpeka je stanovená vo výške 2.000,-EUR (slovom: dvetisíc EUR). Podmienky zloženia a uvoľnenia zábezpeky budú uvedené v súťažných podkladoch.
Podmienky financovania: Predmet zákazky bude financovaný z vlastných finančných prostriedkov verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ neposkytuje zálohy ani preddavky na plnenie zmluvy.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 11.01.2013
Dátum otvárania ponúk: 25.01.2013 14:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 28.12.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Rýchly kontakt

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

pondelok - piatok:
8:00 - 16:00

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com