Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Zabezpečenie celodennej stravy do ZOS v Pezinku (ID:24070)

Evidenčné číslo: 13180 - WYS
Druh zakázky: Služby.
Miesto plnenia: Zariadenie opatrovateľskej služby, Komenského 23, 902 01 Pezinok, stavba súpisné číslo 1214 na parcele č. 3331/1, popis stavby: Budova, v katastrálnom území Pezinok, zapísaná na LV č. 4234 Správy katastra Pezinok
Stručný opis VZ: Predmetom obstarávania je príprava a dodávka celodennej stravy pre cca 18 klientov Zariadenia opatrovateľskej služby na Komenského 23 v Pezinku. Zariadenie opatrovateľskej služby (ďalej aj ZOS) je zariadenie sociálnej služby, zriadené Mestom Pezinok, v zmysle § 36 a iných príslušných ustanovení zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. V tomto zariadení sa okrem iných služieb poskytuje aj stravovanie pre klientov. ZOS pri plnom stave prijme maximálne 18 klientov. Podmienky verejnej súťaže, t.j. požiadavky verejného obstarávateľa (ďalej aj objednávateľ) na uchádzača (ďalej aj dodávateľ, resp. zmluvný partner): - príprava a dodávka celodennej stravy pre klientov, podľa vopred nahláseného počtu klientov (objednávka), v súlade so zásadami zdravej výživy s prihliadnutím na vek a zdravotný stav stravníkov, s minimálnou nutričnou a výživovou hodnotou stravy - nahlasovanie zo strany ZOS, objednávka podľa počtu klientov, bude najneskôr jeden deň vopred, podľa vypracovaného týždenného jedálneho lístka - dovoz stravy požadujeme nasledovne: Raňajky od 7:00 do 7:30, Obed od 11:00 do 11:30, Večera od 16:00 do 16:30 - dovoz bude motorovým vozidlom dodávateľa, ktoré zodpovedá hygienickým a bezpečnostným predpisom - na dodávku (prepravu) budú použité termonádoby, ktoré poskytne dodávateľ - dodávateľ vypracuje a predloží objednávateľovi na pripomienkovanie jedálny lístok na nasledujúce dva týždne; doručený bude do štvrtka 13 hod.; objednávateľ odošle pripomienkovaný jedálny lístok bezodkladne, najneskôr nasledujúci deň dodávateľovi, resp. odobrí predložený jedálny lístok - v rámci jedálneho lístka: dvojtýždňový jedálny lístok rozdelený na raňajky, obed a večeru, každé samostatne, s hmotnosťou jednotlivých porcií. Obed rozdelený na polievku a hlavné jedlo - platba za službu bude mesačne, vždy nasledujúci mesiac, v zmysle rozpisu za počet odobratých jedál
CPV kód hlavného predmetu: 55523000-2 Služby hromadného stravovania pre iné podniky alebo iné inštitúcie
Predpokladaná hodnota VZ: 32 900,0000 EUR
Lehota na predkladanie ponuk: Začatie: 01.01.2013
Lehota na predkladanie ponuk: 21.11.201211:00
Dátum uverejnenia: 02.11.2012
Lehoty uskutočnenia: Ukončenie: 31.12.2013
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 09.11.2012
Dátum otvárania ponúk: 22.11.2012 09:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 02.11.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Rýchly kontakt

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

pondelok - piatok:
8:00 - 16:00

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com