Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Výstavba / rekonštrukcia objektu TIK (ID:24044)

Evidenčné číslo: 13146 - MSP
Druh zakázky: Stavebné práce.
Miesto plnenia: Obec Stratená, časť Dobšinská Ľadová Jaskyňa, číslo parciel (podľa LV 216) 7838/1, 7838/2, 7838/3, (podľa LV 321) 7836/8, 7836/9, 7836/10, 7836/11 Rožňava, kraj Košický
Stručný opis VZ: Predmetom zákazky je výstavba / rekonštrukcia objektu TIC podľa projektu na stavebné povolenie a realizáciu Výstavba/rekonštrukcia objektu TIC. Predmetom zákazky je rekonštrukcia objektu v horskej obci Stratená v časti Dobšinská Ľadová Jaskyňa. Stavba je situovaná pri štátnej ceste Poprad - Rožňava pri vstupe do Dobšinskej ľadovej jaskyne / národná prírodná pamiatka /. Stavba bude členená na tieto stavebné objekty : SO 01 Hlavný objekt , SO 02 Kanalizačná prípojka, SO 03 Vodovodná prípojka, SO 04 NN prípojka a preložka. Obostavaný priestor SO 01 je 1 985 m3 z toho zastavaná plocha objektu SO 01 bez terasy a pavlače je 228 m2. Zastavaná plocha vrátane terasy a pavlače je 477 m2. Novo navrhovaný objekt bude konštrukčne pozostávať zo zrubovej drevenej konštrukcie so zastrešením z oblúkových drevených lamiel, z dvoch nadzemných podlaží posadených na vyvýšenom plate bez podpivničenia so vstupom na plato cez nástupnú rampu a schodisko. Obvodové nosné steny objektu budú osadené na základových betónových konštrukciách so zemnými prácami. Obvodové masívne drevené steny sú spriahnuté priečnymi drevenými nosnými stenami na 1. a 2. nadzemnom podlaží a drevenými stropmi. Základ stavebného systému tvoria nosné obvodové a vnútorné zrubové drevené steny v horizontálnom kladení s priznaným spojom na ktoré sú nad 2. nadzemným podlažím kladené oblúkové lepené drevené nosníky strechy. Nosníky strechy sú uložené na zadnej stene prinavrátenej k lesu, v prednej časti sú strešné nosníky kladené na jednotlivé drevené stĺpy, ktoré sú kotvené zase v betónových pätkách. Tradičný stavebný materiál / drevo, kameň / v kombináci starých a nových stavebných technológií. Novo navrhované vnútorné priečky na všetkých podlažiach objektu budú na jednotlivých častiach pôdorysu riešené ako sadrokartónové priečky hr. 100A 150mm a drevené deliace steny z masívneho rastlého dreva s hr. 150-250mm. Nosné vnútorné steny navrhované v osiach jednotlivých modulov budú z rastlého dreva masív s hrúbkou jednotlivých drevených hranolov v priemere okolo 250mm. Obvodové murivá sú navrhnuté taktiež drevené z rastlého dreva s hrúbkou jednotlivých hranolov 300 – 400 mm so zateplením z vnútornej strany objektu. Schodisko bude drevené, konštrukčne riešené na dvoch drevených schodniciach pod každým ramenom schodiska po stranách. Výplne okenných otvorov budú v drevených rámoch s mikroventiláciou, výklopné a otvárateľné s odtieňom svetlý javor s izolačným dvojitým sklom. Dverné otvory v interiéri na 1.a 2.nadzemnom podlaží budú drevené z masívu plné a presklené v obložkovej zárubni, odtieň svetlý javor, interiérové deliace steny budú konštrukčne pozostávať z drevených rámových konštrukcií s plnou výplňou taktiež v odtieni svetlý javor. Dverné otvory na fasáde objektu budú presklené z izolačného dvojitého skla z drevených profilov. Protipožiarne uzávery sú vo výkresovej časti. Vonkajší sokel bude tvorený mozaikovou omietkou. Vnútorné nátery stien budú z náterových hmôt. Povrchy v hygienických zariadeniach a bufete sú navrhnuté ako keramické a hydroizolačné vrstvy podláh. Drevené obklady budú v prírodnom prevedení - prírodný olej. Podlahy budú podľa jednotlivých priestorov ako drevené a keramické. V hygienických zariadeniach sú podlahy keramické s izoláciou proti vode. V niektorých hygienických priestoroch a bufete sú keramické podlahy navrhnuté ako protišmykové. Prechody medzi jednotlivými miestnosťami na podlažiach budú riešené bezbariérovo z prechodových AL líšt. V podlahách sú vedené potrubia zdravotnej inštalácie. Tepelné izolácie podláh, soklov, strechy, železobetónových konštrukcií sú vo výkresovej dokumentácii a podľa výkazu, výmer. Novo navrhované stropné konštrukcie budú z drevených masívnych konštrukcií trámov / guľatiny / s priemerom trámu od 250mm. Trámy sú konštrukčne kladené na obvodové nosné steny a vnútorné nosné drevené priečne steny. Na trámy sú kladené drevené dosky hr. 30mm a 25mm s následnými konštrukciami stropov. Nad dverové a nadokenné preklady sú tvorené drevenými trámami, ktoré sú súčasťou konštrukcie jednotlivých stien. Konštrukcia strechy nad objektom bude z lepených drevených väzníkov 160x500 ktoré tvoria hlavný konštrukčný a nosný systém strechy. Väzníky sú uložené a ukotvené na zadnú obvodovú nosnú stenu objektu a drevené stĺpy v prednej časti objektu. Väzníky sú kladené v konštrukčnom module 4m. Krytina bude z trapézového plechu s vlnou 35mm. Odvodnenie strechy bude horizontálnymi žľabmi a odkvapovými rúrami do odvodňovacieho rigola v zadnej časti objektu a priamo na terén v prednej časti objektu. Systém krytiny bude doplnený prestupovými tvarovkami pre odvetranie strechy, odvetranie zdravotechniky. Strešná konštrukcia bude zateplená vrstvou minerálnej vlny v horizontálnej časti nad priestorom 2.np podľa výkresovej časti. Vonkajšie plochy budú spevnené a chodníky upravené zámkovou dlažbou. Celá dispozícia objektu na prvé nadzemné podlažie po stavebnej stránke bude ako bezbariérová. Bližšie v súťažných podkladoch.
CPV kód hlavného predmetu: 45200000-9 Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a práce inžinierskych stavieb
Predpokladaná hodnota VZ: 382 302,0000 EUR
Druh postupu: Verejná súťaž.
Lehota na predkladanie ponuk: 03.12.201214:00
Dátum uverejnenia: 02.11.2012
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: 18
Požadované zábezpeky a záruky: Zábezpeka za predmet zákazky je stanovená vo výške 3 000,00 EUR alebo ekvivalent v inej mene v súlade s § 36 zákona o verejnom obstarávaní. Finančné prostriedky musia byť zložené na účet verejného obstarávateľa a pripísané na účte obstarávateľa najneskôr v deň uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Doba platnosti zábezpeky spôsobom zloženia finančných prostriedkov na účet obstarávateľa trvá až do uplynutia lehoty viazanosti ponúk. Doklad o zložení zábezpeky formou zloženia finančných prostriedkov na účet verejného obstarávateľa musí byť súčasťou ponuky. Poskytnutie bankovej záruky sa riadi ustanoveniami § 313 až § 322 Obchodného zákonníka. Záručná listina môže byť vystavená bankou so sídlom v Slovenskej republike, pobočkou zahraničnej banky v Slovenskej republike alebo zahraničnou bankou. Doba platnosti bankovej záruky môže byť v záručnej listine obmedzená do uplynutia lehoty viazanosti ponúk. Zábezpeka prepadne v prospech verejného obstarávateľa, ak uchádzač odstúpi od svojej ponuky v lehote viazanosti ponúk. Podrobne bude uvedené v súťažných podkladoch.
Podmienky financovania: Verejný obstarávateľ (objednávateľ) požadovanú zákazku uhradí z prostriedkov poskytnutého nenávratného finančného príspevku z Švajčiarskej konfederácie a zo štátneho rozpočtu. Verejný obstarávateľ bude financovať predmet obstarávania z finančných prostriedkov formou bezhotovostného platobného styku počas realizácie a po ukončení skolaudovaní stavby bez závad zhotoviteľom v lehote splatnosti. Zhotoviteľ vyhotoví faktúru podľa skutočného rozsahu zrealizovaných prác po dokončených technicky samostatných častiach v dohodnutom rozsahu a kvalite. Lehota splatnosti faktúry bude 180 dní od doručenia a potvrdenia zo strany Objednávateľa. Nedeliteľnou súčasťou faktúry bude zisťovací protokol o vykonaných stavebných prácach a stavebným dozorom odsúhlasený súpis vykonaných prác a dodávok. Čiastka rovnajúca sa 20% z celkovej dojednanej ceny slúži ako zádržné a bude uhradené Objednávateľom Zhotoviteľovi na základe daňového dokladu vystaveného zhotoviteľom, v ktorom bude uvedené, že sa ide o konečnú faktúru. Konečná faktúra predstavuje celkové finančné vysporiadanie diela na základe vykonaných prác a dodávok odovzdaných bez závad. Cena uvedená v návrhu zmluvy musí obsahovať cenu za požadovanú zákazku obstarávania, t.j. sumár všetkých položiek, ktorý vychádza z ocenených položiek výkazu položiek predloženého uchádzačom. Uchádzač musí v cene obstarávania uviesť pre každú požadovanú položku aj jednotlivú cenu v súlade s požiadavkami uvedenými v súťažných podkladoch a technických podmienkach. (v technickej správe). Celková cena je daná súčinom jednotkovej ceny a množstva uvedeného v zozname položiek, ktorý je súčasťou súťažných podkladov.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 19.11.201213:00
Dátum otvárania ponúk: 31.12.2012 14:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: ÁNO


Dátum zverejnenia: 02.11.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Rýchly kontakt

Bisnode Slovensko, s.r.o.
Ľ. Stárka 2150/16
911 05   Trenčín

T +421 32 746 26 40
F +421 32 743 17 77
info@bisnode.sk