Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Výmena okien a zateplenie budovy Okresného súdu Liptovský Mikuláš (ID:25338)

Evidenčné číslo: 15671 - MSP
Druh zakázky: Stavebné práce
Miesto plnenia: Okresný súd Liptovský Mikuláš, Tomášikova5, 031 33 Liptovský Mikuláš
Stručný opis VZ: Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v rozsahu pre realizáciu stavby na budove súdu s cieľom znížiť energetické straty na budove, zlepšiť mikroklímu a zvýšiť stabilitu a životnosť konštrukcie budovy. Hlavné stavebné práce budú zahŕňať : zastabilizovanie strešnej konštrukcie, výmenu okien s hliníkovými profilmi za plastové, výmenu vonkajších parapetov a obnovu vnútorných parapetov, výmenu presklených častí budovy z hliníkových profilov za veľkoplošné okná z plastových profilov, osadenie nových vstupných a garážových dverí, zateplenie obvodového plášťa budovy súdu kontaktným zateplovacím systémom na báze EPS, povrchovú úpravu obvodového plášťa, zateplenie suterénu tepelnoizolačnými doskami na báze minerálnej vlny, zateplenie strechy, resp. stropu nad posledným vykurovacím poschodím tepelnou izoláciou na báze minerálnej vlny, statické spevnenie strešného plášťa budovy, výmenu bleskozvodu, výmenu strešných žľabov a zvodov vrátane demontáže a následnej montáže vyhrievacích žľabov a zvodov, opravu vnútorných omietok a vymaľovanie dotknutých priestorov stavebnými úpravami, ostatné práce podľa rozpočtu stavby.
CPV kód hlavného predmetu: 45000000-7 Stavebné práce
Predpokladaná hodnota VZ: 411 600,0000 EUR
Druh postupu: Verejná súťaž.
Lehota na predkladanie ponuk: 06.02.201310:00
Dátum uverejnenia: 28.12.2012
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: v 3 mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy) .
Požadované zábezpeky a záruky: Viazanosť ponuky požaduje verejný obstarávateľ zabezpečiť zábezpekou vo výške 20 000,- EUR. Podmienky zloženia zábezpeky, uvoľnenia alebo jej vrátenia budú verejným obstarávateľom určené v súlade s § 36 zákona o verejnom obstarávaní v súťažných podkladoch.
Podmienky financovania: Zákazka sa bude financovať z kapitálových prostriedkov pridelených Okresnému súdu Liptovský Mikuláš. Okresný súd Liptovský Mikuláš neposkytne preddavok. Okresný súd Liptovský Mikuláš bude uhrádzať faktúry za jednotlivé časti diela vždy po odovzdaní časti diela bez chýb a nedorobkov. Odovzdanie časti diela bude kontrolovať technický dozor Okresného súdu Liptovský Mikuláš, a v prípade, že časť diela bude zrealizovaná bez chýb a nedorobkov a v súlade s uzavretou zmluvou o dielo a súťažnými podkladmi, technický dozor časť diela prevezme. Prevzatie časti diela bez chýb a nedorobkov sa zdokladuje obojstranným podpísaním súpisu vykonaných prác a dodávok. Splatnosť faktúr bude 30 dní od doručenia faktúry Okresnému súdu Liptovský Mikuláš. Zmluva o dielo s úspešným uchádzačom nadobudne platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť druhým dňom po jej zverejnení v CRZ Úradu vlády SR.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 23.01.201315:00
Dátum otvárania ponúk: 06.02.2013 10:30
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 28.12.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Rýchly kontakt

Bisnode Slovensko, s.r.o.
Ľ. Stárka 2150/16
911 05   Trenčín

T +421 32 746 26 40
F +421 32 743 17 77
info@bisnode.sk