Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Vybudovanie NN rozvodov od elektromerov k jednotlivým bytom; Výstavba verejného osvetlenia (ID:25347)

Evidenčné číslo: 15701 - WYP
Druh zakázky: Stavebné práce
Miesto plnenia: Obec Letanovce, parcela č. 1444, lokalita Strelník
Stručný opis VZ: 1. Vybudovanie NN elektrických rozvodov od elektromerov k jednotlivým bytom. Predmetom stavebných prác je vybudovanie NN elektrických rozvodov od elektromerov k jednotlivým bytom (napojenie podružných rozvádzačov bytových domov z elektromerových rozvádzačov RE1 až RE16). Od elektromerových rozvádzačov RE1 až RE16 po podružné bytové rozvádzače jednotlivých domov budú káble uložené v zemi v hĺbke 70 cm v pieskovom lôžku, 30 cm nad káblami bude uložená výstražná fólia. Pod cestou budú káble uložené v chráničkách v hĺbke 1 m. Pri križovaní a súbehu káblov s inžinierskymi sieťami je potrebné dodržať minimálne vzdialenosti podľa STN 736005. Na bytových domoch budú káble uložené pod omietkou. Každý bytový dom musí mať hlavnú uzemňovaciu svorku (hlavné pospájanie), na ktorú sa pripoja hlavné ochranné vodiče PE (v súlade s požiadavkami STN 332000-4-41 a STN 332000-5-54). Ochrana sekundárnej káblovej siete pred prepätím je zabezpečená bleskoitkami osadenými v rozvádzači trafostanice (trieda A). Jedná sa o 24 bytových domov a v každom bytovom dome sú 4 byty. Pred začatím výkopových prác musí investor zabezpečiť vytýčenie existujúcich podzemných inžinierskych sieti. Pred uvedením zariadenia do prevádzky, musí byť prevedená východisková revízia elektrického zariadenia podľa STN 33 2000-6. 2. Výstavba verejného osvetlenia Predmetom stavebných prác je výstavba verejného osvetlenia v rómskej osade. Rozvádzač vonkajšieho verejného osvetlenia RVO sa napojí z rozvádzača trafostanice káblom NAYY-J 4x25 mm2. Vývod bude istený proti skratu poistkami 3x40 A v rozvádzači trafostanice. RVO sa osadí na verejne prístupnom mieste cca 5 m od trafostanice. Rozvádzač RVO bude plastový, pilierový, s krytím minimálne IP 44/20. V prívode má osadený istič 3x25 A, vývody sú ističové so stykačom. Stykač bude ovládaný spínacími hodinami, prípadne fotobunkou. Pre osvetlenie rómskej osady je navrhnutých 10 ks svietidiel s kompaktnými žiarivkami 2x36 W FLC. Svietidlá budú osadené na oceľových stožiaroch vysokých 6 m. V stožiari bude osadená elektrovýzbroj pre pripojenie káblov a istenie jednotlivých svietidiel. Oceľové stožiare budú napojené káblami AYKY-JH 4x16 mm2 uloženými v zemi v pieskovom lôžku v hĺbke 700 mm, 300 mm nad káblami sa uloží výstražná fólia. Pri križovaní inžinieskych sietí je potrebné dodržať vzdialenosti v súlade s STN 332000-5-52, STN 333300, STN 736005. Pod cestou budú káble uložené v chráničke. Od poistiek v stožiari bude svietidlo napojené káblom CYKY_J 3x1,5 mm2. Oceľové osvetľovacie stožiare sa pripoja na uzemnenie pásom FeZn 30 x 4 mm. Uzemňovacie vedenie FeZn 30x4 sa uloží na dno káblovej ryhy súbežne s káblami uloženými v zemi v hĺbke 70 cm. Minimálna vodorovná vzdialenosť medzi káblami a uzemňovacím pásom je 100 mm. Na uzemnenie sa pripojí aj ochranný vodič rozvádzača RVO. Verejné osvetlenie pozostáva z desiatich svietidiel. Pred začatím výkopových prác musí investor zabezpečiť vytýčenie existujúcich podzemných inžinierskych sieti. Pred uvedením zariadenia do prevádzky, musí byť prevedená východisková revízia elektrického zariadenia podľa STN 33 2000-6.
CPV kód hlavného predmetu: 45231400-9 Stavebné práce na stavbe elektrických vedení
Predpokladaná hodnota VZ: 71 134,2300 EUR
Lehota na predkladanie ponuk: 31.01.201312:00
Dátum uverejnenia: 28.12.2012
Lehoty uskutočnenia: v 3 mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy) .
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 09.01.201323:00
Dátum otvárania ponúk: 31.01.2013 15:30
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 28.12.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Rýchly kontakt

Bisnode Slovensko, s.r.o.
Ľ. Stárka 2150/16
911 05   Trenčín

T +421 32 746 26 40
F +421 32 743 17 77
info@bisnode.sk