Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Vybavenie priestorov experimentálneho zverinca v pavilóne P 19 zariadeniami a prístrojmi. (ID:24711)

Evidenčné číslo: 14315 - MUT
Druh zakázky: Tovary.
Miesto plnenia: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Komenského 73 041 81 Košice, Slovenská republika.
Stručný opis VZ: Predmetom zákazky je dodávka technologických laboratórnych zariadení a prístrojov pre vybavenie priestorov experimentálneho zverinca v pavilóne P 19, pozostávajúca z: 2.1.1.2.1: Umývací automat/1 ks, 2.1.1.2.2: Úprava vody/2 ks, 2.1.1.2.3: Autokláv/1 ks, 2.1.1.2.4: Vzduchová sprcha/1 ks, 2.1.1.2.5: Truhlicová mraznička/1 ks, 2.1.1.2.6: Univerzálny stojan na klietky/8 ks, 2.1.1.2.7: Klietky na králiky/24 ks, 2.1.1.2.8: Pracovný nerezový stôl s riadenou reguláciou prúdenia vzduchu na výmenu podstielky/1 ks, 2.1.1.2.9: Stojan s klietkami na potkany (1. typ)/2 ks, 2.1.1.2.10: Stojan s klietkami na potkany (2. typ)/90 ks, 2.1.1.2.11: Pracovný nerezový stôl s riadenou reguláciou prúdenia vzduchu na výmenu podstielky/1 ks, 2.1.1.2.12: Inhalačný odparovač/1 ks, 2.1.1.2.13: Systém na udržiavanie telesnej teploty/1 ks, 2.1.1.2.14: Elektrokauter/1 ks, 2.1.1.2.15: Odsávačka/1 ks, 2.1.1.2.16: Súbor zariadení : Stereotaxický držiak + držiak na myši a potkany + mikrovŕtačka/1 súbor, 2.1.1.2.17: Súbor zariadení : Chirurgické nástroje + suchý sterilizátor/1 súbor, 2.1.1.2.18: Osvetlenie s labutími krkami/1 ks, 2.1.1.2.19: Mikroskop operačný/1 ks, 2.1.1.2.20: Skriňa nerezová s presklením na skladovanie pomôcok/2 ks, 2.1.1.2.21: Nerezový inštrumentárny stolík/2 ks, 2.1.1.2.22: Nerezový umývateľný stôl/1 ks, 2.1.1.2.23: Stropný statív s el. rozvodmi/1 ks, 2.1.1.2.24: Stropná operačná lampa (mobilná)/1 ks, 2.1.1.2.25: Systém na uspávanie, eutanáziu/1 ks, 2.1.1.2.26: Box pre zvieratá po operácii/2 ks, 2.1.1.2.27: UV žiariče/15 ks. Súvisiace služby: - dodanie na miesto určenia, - montáž a inštalácia vybavenia a zariadenia, - uvedenie vybavenia a zariadenia do prevádzky, - odskúšanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného vybavenia a zariadenia, - zaškolenie zamestnancov užívateľa na obsluhu dodaného zariadenia.
CPV kód hlavného predmetu: 38000000-5 Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel)
Predpokladaná hodnota VZ: 429 758,0000 EUR
Druh postupu: Užšia súťaž.
Lehota na predkladanie ponuk: 28.12.201210:00
Dátum uverejnenia: 27.11.2012
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: v 28 mesiacoch (od zadania zákazky).
Požadované zábezpeky a záruky: Zábezpeka je stanovená vo výške 20 000,- EUR (slovom: dvadsaťtisíc EUR). Podmienky zloženia a uvoľnenia zábezpeky budú uvedené v súťažných podkladoch.
Podmienky financovania: Predmet zákazky bude financovaný z Operačného programu Výskum a vývoj, prioritná os 5. Infraštruktúra vysokých škôl, opatrenie 5.1 Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu. Kód výzvy: OPVaV-2011/5.1/04-SORO. Názov projektu: Zvýšenie kvality vzdelávania na UVLF v Košiciach rekonštrukciou výukových priestorov, dobudovaním infraštruktúry a IKT.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: ÁNO


Dátum zverejnenia: 27.11.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Rýchly kontakt

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

pondelok - piatok:
8:00 - 16:00

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com