Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Valaliky, geča - Skupinový vodovd a kanalizácia (ID:25560)

Evidenčné číslo: 525 - MSP
Druh zakázky: Práce
Miesto plnenia: obce Valaliky a Geča
Stručný opis VZ: Uskutočnenie prác na stavbe: podľa projektovej dokumentácie pre realizáciu. Miestom realizácie stavebných prác sú obce Valaliky a Geča. Stavba rieši výstavbu splaškovej kanalizácie s odvedením splaškových vôd do ČOV Kokšov – Bakša Valaliky: dĺžka splaškovej kanalizácie - 19 628,02 m; kanalizačné prípojky PVC DN 150 včítane revíznej šachty - 908 ks počet kanalizačných ČS - 10 ks. Geča: celková dĺžka splaškovej kanalizácie - 2 298,38 m kanalizačné prípojky PVC DN 150 včítane revíznej šachty - 132 ks; počet kanalizačných ČS - 1 ks. Staveniskom splaškovej kanalizácie bude v prevažnej miere intravilán predmetných obcí, v menšej miere aj extravilán obce Valaliky. Časť výtlačného potrubia V1 do ČOV Kokšov – Bakša prechádza taktiež katastrálnym územím Košice - Barca. Stavenisko budú tvoriť hlavne miestne ulice v zelených pásoch krajnice a spevnených častiach miestnych komunikácií, ale aj ciest III. triedy. V extraviláne stavenisko tvoria najmä poľné cesty, v menšej miere plochy pôdneho fondu. Stavenisko je križované železničnou traťou Barca – Čaňa – Hidasnemethy a širokorozchodnou traťou Maťovce – Haniska pri Košiciach. Vodovod: Stavba rieši dostavbu vodovodnej siete v obciach Valaliky a Geča. Vodovodné potrubie je napojené na vodovod mesta Košice zrealizovaným prívodným potrubím z vodojemu Červený rak I. a II. Valaliky: dĺžka navrhovanej vodovodnej siete: 4 526,00 m; navrhované vodovodné prípojky: 222 ks -1 027,00 m Geča: dĺžka navrhovanej vodovodnej siete: 4 093,00 m; navrhované vodovodné prípojky: 257 ks -1 455,00 m
CPV kód hlavného predmetu: 45232440-8 Stavebné práce na stavbe kanalizačných vedení
Predpokladaná hodnota VZ: 11 725 556,0000 EUR
Druh postupu: Otvorená.
Lehota na predkladanie ponuk: 27.02.201309:00
Dátum uverejnenia: 15.01.2013
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: v 18 mesiacoch (od zadania zákazky).
Požadované zábezpeky a záruky: Zábezpeka: 300 000 € na súťažnú ponuku
Podmienky financovania: Zákazka bude financovaná z kohézneho fondu, rozpočtu SR a vlastných zdrojov. Splatnosť faktúr 90 dní, preddavky sa neposkytujú.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 14.02.201310:00
Dátum otvárania ponúk: 27.02.2013 10:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: ÁNO


Dátum zverejnenia: 15.01.2013
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Rýchly kontakt

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

pondelok - piatok:
8:00 - 16:00

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com