Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Tovar potrebný pre implementáciu projektu: „Rekonštrukcia zariadenia cestovného ruchu - Alexandra Šport Hotel v Púchove“ (ID:25420)

Evidenčné číslo: 93 - WYT
Druh zakázky: Tovary.
Miesto plnenia: Katastrálne územie Púchov, ALEXANDRA HOTEL, s.r.o. – konkrétne prevádzka ALEXANDRA ŠPORT HOTEL – Ul. 1. mája 899, 020 01 Púchov, pokiaľ nebude určené verejným obstarávateľom najneskôr deň pred dodaním predmetu zákazky alebo jeho časti inak (verejný obstarávateľ má právo jednostranne upraviť miesto dodania v okruhu do 30 km od pôvodného miesta dodania).
Stručný opis VZ: Predmetom zákazky je dodanie tovarov potrebných pre implementáciu projektu: „Rekonštrukcia zariadenia cestovného ruchu - Alexandra Šport Hotel v Púchove“ napr.: hardvéru, softvéru, tzv. bielej a čiernej techniky, nábytku a interiérového vybavenia hotela, technologického vybavenia baru, gastro vybavenia a ďalších tovarov a to v rozsahu a za podmienok uvedených v súťažných podkladoch. Predmet zákazky je rozdelený na štyri časti: Časť 1 – „Hardvér a softvér“ – ďalej v texte označovaná aj ako: „Časť 1“, Časť 2 – „Biela a čierna technika“ – ďalej v texte označovaná aj ako: „Časť 2“ Časť 3 – „Nábytok a interiérové vybavenie“ – ďalej v texte označovaná aj ako: „Časť 3“, Časť 4 – „Technologické vybavenie baru a gastro vybavenie“ – ďalej v texte označovaná aj ako: „Časť 4“, pričom uchádzač môže predložiť ponuku podľa svojho rozhodnutia na ktorúkoľvek časť/časti alebo aj súčasne na všetky štyri časti. Nie je prípustné rozdelenie jednotlivých časti na menšie celky (časti). T. z., ak sa uchádzač rozhodne predložiť ponuku na niektorú časť/časti alebo na všetky časti, musí predložiť ponuku na všetky tovary a s tým súvisiace prípadné služby uvedené v tejto časti. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: Celkovo: 1.523.180,88 EUR bez DPH Z toho: predpokladaná hodnota Časti 1 bez DPH: 73.162,00 EUR predpokladaná hodnota Časti 2 bez DPH: 203.299,52 EUR predpokladaná hodnota Časti 3 bez DPH: 905.387,61 EUR predpokladaná hodnota Časti 4 bez DPH: 341.331,25 EUR Časť: 1- Hardvér a softvér - STRUČNÝ OPIS: Predmetom tejto časti zákazky je dodanie softvéru a hardvéru potrebného pre implementáciu projektu: „Rekonštrukcia zariadenia cestovného ruchu - Alexandra Šport Hotel v Púchove“ napr.: hotelový informačný systém, pokladňa dotyková, fiškálna tlačiareň, server, switch, WiFi systém, telefónny systém, kamerový systém, dataprojektor, laserové multifunkčné zariadenie atď. a to v rozsahu a za podmienok uvedených v súťažných podkladoch k tejto zákazke - zahŕňa aj dodanie a montáž. Časť: 2 - Biela a čierna technika - STRUČNÝ OPIS: Predmetom tejto časti zákazky je dodanie tzv. bielej a čiernej techniky potrebnej pre implementáciu projektu: „Rekonštrukcia zariadenia cestovného ruchu - Alexandra Šport Hotel v Púchove“ napr.: televízory, práčka, mobilná klimatizačná jednotka, minibar, minitrezor nábytkový, ozvučenie denného baru, svetelné laserové efekty + video projekcia atď. a to v rozsahu a za podmienok uvedených v súťažných podkladoch k tejto zákazke - zahŕňa aj dodanie a montáž. Časť: 3 - Nábytok a interiérové vybavenie - STRUČNÝ OPIS: Predmetom tejto časti zákazky je dodanie nábytku a interiérového vybavenia potrebného pre implementáciu projektu: „Rekonštrukcia zariadenia cestovného ruchu - Alexandra Šport Hotel v Púchove“ napr.: stoly, stolíky, stoličky, hotelové koberce, kreslá, elektronické zámky na čipové karty, vstupné dvere so zárubňou pre magnetický zámok s čipovou kartou, postele, skrinka na zabudovaný minibar, písací stolík s zásuvkou, garníže, matrace, skrine, obkladová doska s kuforboxom a náglejkom, obkladová vešiaková doska s zrkadlom a náglejkom, nočné lampy, záclony, závesy, zvislé zatieňovacie žalúzie na okná, barový pult, obklad steny baru, atď. a to v rozsahu a za podmienok uvedených v súťažných podkladoch k tejto zákazke - zahŕňa aj dodanie a montáž. Časť: 4 - Technologické vybavenie baru a gastro vybavenie - STRUČNÝ OPIS: Predmetom tejto časti zákazky je dodanie technologického vybavenia baru a gastro vybavenia potrebného pre implementáciu projektu: „Rekonštrukcia zariadenia cestovného ruchu - Alexandra Šport Hotel v Púchove“ napr.: chladiaci stôl, výrobník ľadu, kávovar, podpultová umývačka riadu, chladiaca vaňa na fľaše, drvič ľadu, odšťavovač, mixér, výrobník čokolády, chladničky, mraziaci box, umývačka skla, regálový systém, škrabka zemiakov, opekacia platňa, indukčný wok, sada gastronádob, mikrovlná rúra, elektrická fritéza, sporák, odsávač pár, elektrický konvektomat, atď. a to v rozsahu a za podmienok uvedených v súťažných podkladoch k tejto zákazke - zahŕňa aj dodanie a montáž. Trvanie zmluvy alebo lehota na dodania predmetu zákazky - upresnenie údaja uvedného v bode II.3 tejto výzvy: pre Časť 1: Kompletný predmet Časti 1 musí byť dodaný do miesta dodania určeného podľa súťažných podkladov najneskôr do 180 dní odo dňa, v ktorom nadobudne účinnosť zmluva uzavretá s úspešným uchádzačom. Dodávky tovarov, ktoré tvoria túto časť zákazky (a ich montáž) budú prebiehať nasledovne: verejný obstarávateľ bude tovary priebežne objednávať a to v závislosti od jeho potrieb (okrem iného súvisiacich aj s rekonštrukciou hotela), s tým, že predmet tejto časti zákazky bude rozdelený najviac do 3 objednávok. Jednotlivé tovary, ktoré budú uvedené v objednávke verejného obstarávateľa budú dodané do miesta dodania a namontované vždy najneskôr do 21 dní odo dňa, v ktorom bude doručená objednávka verejného obstarávateľa úspešnému uchádzačovi. Za deň doručenia objednávky úspešnému uchádzačovi sa rozumie deň, v ktorom odošle verejný obstarávateľ objednávku na e-mailovú adresu úspešného uchádzača, ktorá bude uvedená v zmluve uzavretej s úspešným uchádzačom (ak sa doručuje e-mailom) alebo deň, kedy bude objednávka doručená úspešnému uchádzačovi poštou alebo osobne, ak sa doručuje týmto spôsobom. Verejný obstarávateľ vystaví objednávku/objednávky tak, aby bol zároveň dodržaný termín dodávky uvedený v prvej vete (t.z. 180 dní odo dňa, v ktorom nadobudne účinnosť zmluva uzavretá s úspešným uchádzačom). Podrobnosti sú uvedené v návrhu kúpnej zmluvy uvedenom v časti B.3 súť. podkladov (pre túto časť). pre Časť 2: Kompletný predmet Časti 2 musí byť dodaný do miesta dodania určeného podľa súťažných podkladov najneskôr do 180 dní odo dňa, v ktorom nadobudne účinnosť zmluva uzavretá s úspešným uchádzačom. Dodávky tovarov, ktoré tvoria túto časť zákazky (a ich montáž) budú prebiehať nasledovne: verejný obstarávateľ bude tovary priebežne objednávať a to v závislosti od jeho potrieb (okrem iného súvisiacich aj s rekonštrukciou hotela), s tým, že predmet tejto časti zákazky bude rozdelený najviac do 3 objednávok. Jednotlivé tovary, ktoré budú uvedené v objednávke verejného obstarávateľa budú dodané do miesta dodania a namontované vždy najneskôr do 21 dní odo dňa, v ktorom bude doručená objednávka verejného obstarávateľa úspešnému uchádzačovi. Za deň doručenia objednávky úspešnému uchádzačovi sa rozumie deň, v ktorom odošle verejný obstarávateľ objednávku na e-mailovú adresu úspešného uchádzača, ktorá bude uvedená v zmluve uzavretej s úspešným uchádzačom (ak sa doručuje e-mailom) alebo deň, kedy bude objednávka doručená úspešnému uchádzačovi poštou alebo osobne, ak sa doručuje týmto spôsobom. Verejný obstarávateľ vystaví objednávku/objednávky tak, aby bol zároveň dodržaný termín dodávky uvedený v prvej vete (t.z. 180 dní odo dňa, v ktorom nadobudne účinnosť zmluva uzavretá s úspešným uchádzačom). Podrobnosti sú uvedené v návrhu kúpnej zmluvy uvedenom v časti B.3 súťažných podkladov (pre túto časť). pre Časť 3: Kompletný predmet Časti 3 musí byť dodaný do miesta dodania určeného podľa súťažných podkladov najneskôr do 180 dní odo dňa, v ktorom nadobudne účinnosť zmluva uzavretá s úspešným uchádzačom. Dodávky tovarov, ktoré tvoria túto časť zákazky (a ich montáž) budú prebiehať nasledovne: verejný obstarávateľ bude tovary priebežne objednávať a to v závislosti od jeho potrieb (okrem iného súvisiacich aj s rekonštrukciou hotela), s tým, že predmet tejto časti zákazky bude rozdelený najviac do 3 objednávok. Jednotlivé tovary, ktoré budú uvedené v objednávke verejného obstarávateľa budú dodané do miesta dodania a namontované vždy najneskôr do 21 dní odo dňa, v ktorom bude doručená objednávka verejného obstarávateľa úspešnému uchádzačovi. Za deň doručenia objednávky úspešnému uchádzačovi sa rozumie deň, v ktorom odošle verejný obstarávateľ objednávku na e-mailovú adresu úspešného uchádzača, ktorá bude uvedená v zmluve uzavretej s úspešným uchádzačom (ak sa doručuje e-mailom) alebo deň, kedy bude objednávka doručená úspešnému uchádzačovi poštou alebo osobne, ak sa doručuje týmto spôsobom. Verejný obstarávateľ vystaví objednávku/objednávky tak, aby bol zároveň dodržaný termín dodávky uvedený v prvej vete (t.z. 180 dní odo dňa, v ktorom nadobudne účinnosť zmluva uzavretá s úspešným uchádzačom). Podrobnosti sú uvedené v návrhu kúpnej zmluvy uvedenom v časti B.3 týchto podkladov (pre túto časť). pre Časť 4: Kompletný predmet Časti 4 musí byť dodaný do miesta dodania určeného podľa súťažných podkladov najneskôr do 180 dní odo dňa, v ktorom nadobudne účinnosť zmluva uzavretá s úspešným uchádzačom. Dodávky tovarov, ktoré tvoria túto časť zákazky (a ich montáž) budú prebiehať nasledovne: verejný obstarávateľ bude tovary priebežne objednávať a to v závislosti od jeho potrieb (okrem iného súvisiacich aj s rekonštrukciou hotela), s tým, že predmet tejto časti zákazky bude rozdelený najviac do 3 objednávok. Jednotlivé tovary, ktoré budú uvedené v objednávke verejného obstarávateľa budú dodané do miesta dodania a namontované vždy najneskôr do 21 dní odo dňa, v ktorom bude doručená objednávka verejného obstarávateľa úspešnému uchádzačovi. Za deň doručenia objednávky úspešnému uchádzačovi sa rozumie deň, v ktorom odošle verejný obstarávateľ objednávku na e-mailovú adresu úspešného uchádzača, ktorá bude uvedená v zmluve uzavretej s úspešným uchádzačom (ak sa doručuje e-mailom) alebo deň, kedy bude objednávka doručená úspešnému uchádzačovi poštou alebo osobne, ak sa doručuje týmto spôsobom. Verejný obstarávateľ vystaví objednávku/objednávky tak, aby bol zároveň dodržaný termín dodávky uvedený v prvej vete (t.z. 180 dní odo dňa, v ktorom nadobudne účinnosť zmluva uzavretá s úspešným uchádzačom). Podrobnosti sú uvedené v návrhu kúpnej zmluvy uvedenom v časti B.3 súťažných podkladov (pre túto časť).
CPV kód hlavného predmetu: 39313000-9 Zariadenia hotelov
Predpokladaná hodnota VZ: 1 523 180,8800 EUR
Lehota na predkladanie ponuk: 25.01.201310:00
Dátum uverejnenia: 03.01.2013
Lehoty uskutočnenia: v 180 dňoch (od uzatvorenia zmluvy).
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 15.01.201312:00
Dátum otvárania ponúk: 25.01.2013 14:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: ÁNO


Dátum zverejnenia: 03.01.2013
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Rýchly kontakt

Bisnode Slovensko, s.r.o.
Ľ. Stárka 2150/16
911 05   Trenčín

T +421 32 746 26 40
F +421 32 743 17 77
info@bisnode.sk