Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Tlač a dodanie obojstranných preukazov poistenca. (ID:25330)

Evidenčné číslo: 15663 - MSS
Druh zakázky: Služby.
Miesto plnenia: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Mamateyova 17, 850 05 Bratislava a jej pracoviská na území Slovenskej republiky.
Stručný opis VZ: Predmetom zákazky je tlač a dodanie obojstranných preukazov poistenca (výroba matričných podkladov preukazov, personalizácia preukazu a vyhotovenie a dodávanie preukazov) pre všetky pracoviská verejného obstarávateľa uvedené v prílohe č. 3c súťažných podkladov. Stručný opis: 1) Výroba: - plastová karta bez magnetického pruhu, - súlad s ISO/IEC 7810: Identifikačné preukazy - Fyzikálne vlastnosti: pevnosť ohybu, horľavosť, toxicita, odolnosť voči chemikáliám, stabilita rozmeru a deformácie z dôvodu vysokej teploty a vlhkosti, odolnosť voči znehodnoteniu z dôvodu vystavenia slnku a teplu, - formát (šírka x výška x hrúbka): 85,60 mm x 53,98 mm x 0,76 mm, - farebnosť: 5 + 4 (obsahuje 1 + 0 UV farbu), - životnosť preukazu: 10 rokov. 2) Podrobná technická špecifikácia predmetu je uvedená: - v Metodickom usmernení Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou č. 4/2011 – Forma a náležitosti preukazu poistenca na verejné zdravotné poistenie a v - Rozhodnutí správnej komisie pre koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia č. S2 z 12. júna 2009 o technických špecifikáciách európskeho preukazu zdravotného poistenia, ktoré tvoria prílohy č. 5 a č.6 k Zmluve o poskytnutí služieb. 3) Každý preukaz je kombinovaný s európskym preukazom zdravotného poistenia (EPZP, a to nasledovným spôsobom: - Na jednej strane preukazu (EPZP) je umiestnený preukaz s názvom EURÓPSKY PREUKAZ ZDRAVOTNÉHO POISTENIA, ktorý obsahuje tieto údaje: a) priezvisko a meno držiteľa preukazu; b) osobné identifikačné číslo držiteľa preukazu alebo číslo poistenca, od ktorého sa odvodzujú práva držiteľa preukazu; c) dátum narodenia držiteľa preukazu; d) dátum skončenia platnosti preukazu; e) kód ISO členského štátu, ktorý vydal preukaz: SK; f) identifikačné číslo Všeobecnej zdravotnej poisťovne (4-miestny kód); g) identifikačné číslo preukazu. - Na druhej strane preukazu je umiestnený preukaz s názvom PREUKAZ POISTENCA VEREJNÉHO ZDRAVOTNÉHO POISTENIA, ktorý obsahuje tieto údaje: a) názov a logo Všeobecnej zdravotnej poisťovne; b) titul, meno a priezvisko poistenca; c) rodné číslo alebo iné identifikačné číslo poistenca; d) dátum narodenia; e) kód zdravotnej poisťovne; f) dátum začatia platnosti preukazu; g) záznamy zdravotnej poisťovne (napr. pečiatka, podpis, poučenie, údaje na verifikáciu európskeho preukazu, interné identifikačné číslo poistenca a pod.) 4) Zhotovenie personalizovaného preukazu: - obojstranná personalizácia laserom na základe elektronicky zaslaných dát v dávkach v presne stanovenej štruktúre, - čiarový kód pre strojové obálkovanie. 5) Balenie presne podľa podkladov zadaných v odosielaných dávkach: - podľa pobočiek do papierových obalov na osobné prevzatie, - do obálok na odoslanie poštou. 6) Obálkovanie, obsah zásielky a distribúcia: - počet preukazov: 300 000 ks/rok; dodanie preukazov cca v pomere 50 : 50 (prevzatie osobne a zaslanie poštou), - obálka: C6/C5 s okienkom vpravo „s doručenkou do vlastných rúk“, - farebnosť: – 2+0, - tlač na obálku: tlač loga a adresy objednávateľa (VšZP) na obálku, - jednorazové vyhotovenie jedného typu A4 listu, papier 80g/m² v požadovanom množstve na zmenu ZP raz ročne (farebná tlač – farebnosť 4 + 0), personalizovaný; - pre ostatné prípady (vznik ZP, výmena preukazu...) štandardný list poistencovi - typu A4, papier 80g/m² (farebná tlač – farebnosť 4 + 0), personalizovaný; - distribúcia: a) v prípade denných dávok: jedno odberateľské miesto (CC Prievidza), b) v prípade týždenných dávok: 37 odberateľských miest, c) v prípade ročnej dávky: 37 odberateľských miest. Čas na dodávku od odoslania podkladov dodávateľovi neprekročí 5 pracovných pri vzniku zdravotného poistenia (denné dávky), 10 pracovných dní pri výmene preukazov a v ostatných prípadoch (týždenné dávky) a 15 pracovných dní pri zmene zdravotnej poisťovne (raz ročne). Požiadavky na bezpečnosť spracovania osobných údajov (bezpečnostný projekt, ktorý na základe minimálne stanovených požiadaviek spracuje uchádzač). Z uchádzačom predloženého bezpečnostného projektu spracovania osobných údajov musí byť zrejmé plnenie nasledovných základných podmienok: - Celý proces narábania s osobnými údajmi prebieha v uzavretej IT sieti, v uzavretom bezpečnostnom systéme bez vonkajšieho prístupu. - Dáta sú zasielané len v zašifrovanom formáte. - Je zabezpečená jednoznačná identifikácia používateľa pri narábaní s osobnými údajmi. - Je zabezpečené šifrované ukladanie dát v databázach. - Každý výrobný proces je zaznamenaný. - Protokolárny výmaz minimálne s trojnásobným prepisom a likvidácia nosičov osobných údajov po ukončení výrobného procesu, - Uchádzač má výrobné objekty nepretržite chránené ozbrojenou strážnou službou a celý objekt ako aj jednotlivé výrobné úseky sú nepretržite monitorované kamerovým systémom.
CPV kód hlavného predmetu: 79810000-5 Tlačiarenské služby
Predpokladaná hodnota VZ: 426 334,0000 EUR
Druh postupu: Otvorená.
Lehota na predkladanie ponuk: 15.02.201310:00
Dátum uverejnenia: 28.12.2012
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: v 24 mesiacoch (od zadania zákazky).
Požadované zábezpeky a záruky: Zábezpeka je stanovená vo výške 20 000,- EUR (slovom: dvadsaťtisíc EUR). Podmienky zloženia a uvoľnenia zábezpeky budú uvedené v súťažných podkladoch.
Podmienky financovania: Predmet zákazky bude financovaný z prevádzkových prostriedkov verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ neposkytuje zálohy ani preddavky na plnenie Rámcovej dohody. Platobné podmienky sú uvedené v Návrhu Zmluvy o poskytovaní služieb v Prílohe č. 3a súťažných podkladov.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 05.02.201314:30
Dátum otvárania ponúk: 15.02.2013 13:30
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 28.12.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Rýchly kontakt

Bisnode Slovensko, s.r.o.
Ľ. Stárka 2150/16
911 05   Trenčín

T +421 32 746 26 40
F +421 32 743 17 77
info@bisnode.sk