Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Teriakovce - splášková kanalizácia (ID:24098)

Evidenčné číslo: 13207 - MUP
Druh zakázky: Stavebné práce.
Miesto plnenia: Katastrálne územie obce Teriakovce
Stručný opis VZ: Predmetom zákazky je realizácia celoobecnej stokovej siete s kanalizačnými prípojkami. Zaústenie splaškovej kanalizácie obce Teriakovce sa prevedie do naprojektovanej splaškovej kanalizácie z obce Ruská Nová Ves. Výstavba stokovej siete (splaškovej kanalizácie) sa bude prevádzať od zaústenia po jednotlivých stokách . Po skončení jednotlivých stôk sa začne s budovaním kanalizačných prípojok k jednotlivým rodinným domom. Po skončení budovania stôk aprípojok sa začne s úpravou povrchu, ktorý sa musí uviesť do pôvodného stavu. Stavenisko je prístupné, lebo kanalizácia je navrhovaná na verejných priestranstvách. Trasovanie kanalizácie je navrhované v zelených pásoch, krajnici miestnej a štátnej cesty, chodníku a poliach. Práce budú realizované v súlade so spracovanou projektovou dokumentáciou a stavebným povolením.Materiál potrubia splašková kanalizácia - PVC-U,materiál potrubia kanalizačné prípojky PVC.
CPV kód hlavného predmetu: 45232400-6 Stavebné práce na stavbe kanalizácie
Predpokladaná hodnota VZ: 3 716 578,5100 EUR
Druh postupu: Užšia súťaž.
Lehota na predkladanie ponuk: 27.11.201210:00
Dátum uverejnenia: 05.11.2012
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: 24
Požadované zábezpeky a záruky: Viazanosť ponuky požaduje zabezpečiť verejný obstarávateľ zábezpekou vo výške 150 000 EUR (slovom: stopäťdesiattisíc EUR) spôsobom uvedeným v § 36 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ vyžaduje záruku na práce po dobu minimálne 60 mesiacov a na technológie minimálne 24 mesiacov počítaných od prevzatia diela alebo jeho časti podľa obchodných podmienok zmluvy, ktoré budú súčasťou súťažných podkladov.
Podmienky financovania: Predmet zákazky sa bude financovať z vlastných zdrojov a z prostriedkov EÚ - Operačný program 2410000 OP Životné prostredie, Prioritná os 1- Integrovaná ochrana, racionálne využívanie vôd, Opatrenie 1.1 Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd, kód výzvy OPZP- P01-09-3. Verejný obstarávateľ neposkytuje na plnenie predmetu zmluvy preddavok. Platby sa budú realizovať bezhotovostným stykom na základe vystavených faktúr. Faktúru - daňový doklad je možné vystaviť v hodnote min. 20% z celkovej ceny diela, t. j. min. 20% hodnoty diela musí byť prestavané. Lehota splatnosti faktúr je 90 dní.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: ÁNO


Dátum zverejnenia: 05.11.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Rýchly kontakt

Bisnode Slovensko, s.r.o.
Ľ. Stárka 2150/16
911 05   Trenčín

T +421 32 746 26 40
F +421 32 743 17 77
info@bisnode.sk