Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Technológia na výrobu plochých tesnení (ID:25759)

Evidenčné číslo: 1119 - MST
Druh zakázky: Tovary.
Miesto plnenia: AFINIS Group s.r.o., Žitná 1, 831 06 Bratislava – Rača
Stručný opis VZ: Predmetom zákazky je technológia na výrobu plochých tesnení (ďalej tiež len „technológia“) pre sériovú, malosériovú a kusovú výrobu, pozostávajúca z troch strojných zariadení, ktoré zabezpečia požadovaný kvalitatívny a kvantitatívny výstup. Technológia pozostáva z nasledujúcich troch strojov, ktoré tvoria jeden celok: 1. Vysekávací lis s pohyblivou hlavou 2. Vyrezávací stôl 3. Deliaci stroj polotovarov Technológia musí spĺňať základné technické požiadavky tak, aby bola schopná produkovať tesnenia požadovaných rozmerov, hrúbok a tiež presnosti. Technológia sa stane súčasťou moderného výrobného pracoviska, z ktorého verejný obstarávateľ už vlastni a prevádzkuje CNC rezací ploter. Aby sa neznížila produktivita firmy, je potrebné zachovať rovnaký (alebo ekvivalentný) riadiaci systém z dôvodu zabehnutej a zaškolenej obsluhy strojov.
CPV kód hlavného predmetu: 42640000-4 Obrábacie stroje na tvrdé materiály okrem kovov
Predpokladaná hodnota VZ: 187 526,0000 EUR
Druh postupu: Otvorená.
Lehota na predkladanie ponuk: 08.03.201309:45
Dátum uverejnenia: 24.01.2013
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: v 4 mesiacoch (od zadania zákazky).
Podmienky financovania: Predmet zákazky bude financovaný z nenávratného finančného príspevku poskytnutého verejnému obstarávateľovi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. NFP22320120186 pre projekt Modernizácia a inovácia výrobných technológií v spoločnosti AFINIS Group s.r.o. v rámci operačného programu Bratislavský kraj. Nárok na zaplatenie zmluvnej ceny, resp. jej časti vzniká kupujúcemu nasledovne: a) preddavok vo výške 20 % zo zmluvnej ceny okamihom podpisu Zmluvy, b) 80 % zo zmluvnej ceny po riadnom dodaní, inštalácii, uvedení do prevádzky a otestovaní funkčnosti technológie a základnom zaškolení na nainštalovaných zariadeniach (na užívateľskej úrovni) zodpovednej osoby, resp. osôb verejného obstarávateľa. Podkladom k vystaveniu a úhrade faktúry na preddavok bude podpísaná zmluva a podkladom pre vystavenie faktúry zaplatenie zmluvnej ceny budú dodacie listy a preberací protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu plnenia podpísané zástupcami oboch zmluvných strán. Predávajúci zašle kupujúcemu faktúru minimálne v štyroch vyhotoveniach najneskôr do 10 dní odo dňa vzniku nároku na zaplatenie daného percentuálneho podielu zo zmluvnej ceny. Lehota splatnosti riadne vystavenej faktúry bude 10 dní od jej doručenia kupujúcemu. Peňažný záväzok kupujúceho vyplývajúci z tejto Zmluvy bude splnený dňom odpísania príslušnej sumy z jeho účtu v prospech účtu predávajúceho.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 22.02.201315:00
Dátum otvárania ponúk: 08.03.2013 10:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: ÁNO


Dátum zverejnenia: 24.01.2013
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Rýchly kontakt

Bisnode Slovensko, s.r.o.
Ľ. Stárka 2150/16
911 05   Trenčín

T +421 32 746 26 40
F +421 32 743 17 77
info@bisnode.sk