Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Systém vyhodnocovania efektívnosti a účinnosti AOTP (ID:32166)

Evidenčné číslo: 11689 - MUS
Druh zakázky: Služby.
Miesto plnenia: Slovenská republika
Stručný opis VZ: Predmetom zákazky je vytvorenie súboru metodík s podporou softvérovych nástrojov, ktoré budú spracovávať komplexné údaje o efektívnosti a účinnosti opatrení na trhu práce. Prostredníctvom súboru metodík a softvérovych nástrojov bude možné: - analyzovať ukazovatele efektívnosti a účinnosti AOTP v celej štruktúre klasifikácií a v každom bode životného cyklu programu, - na základe ukazovateľov efektívnosti a účinnosti AOTP rozpočtovať vydavky na jednotlivé programy, regióny, cieľové skupiny a pod., - rozhodovať o financovaní, alebo zrušení programu na základe kvantifikovanych údajov o celkovych prínosoch AOTP, - sofistikovane modelovať parametre (ako napr. vyška príspevku, doba podpory, miesto podpory, odvetvie, charakter cieľovej skupiny, kritériá na poskytnutie podpory) a simulovať dopady AOTP (napr. na mieru nezamestnanosti, počet vytvorenych pracovnych miest) podľa danych paramertov a tym zabezpečiť ich optimálne nastavenie vzhľadom na efektívnosť a účinnosť, - odhaľovať podvodné správanie pri používaní AOTP, substitučnych efektov a detekovať ostatné nežiadúce vysledky AOTP, na základe dát kumulovanych z rôznych zdrojov (UPSVaR, Sociálna poisťovňa, Finančná správa, ITMS), - automaticky vytvárať štatistické zostavy podľa klasifikácií LMP (Eurostat, OECD), ESS (EK) a LABREF. Očakávanym dopadom zavedenia ukazovateľov efektívnosti a účinnosti ako riadiacej dimenzia riadenia AOTP je postupné znižovanie nákladov na AOTP, zmena štruktúry AOTP v prospech nástrojov vzdelávania a zvyšenie flexibility AOTP vzhľadom na individuálne špecifiká regiónov, skupín jednotlivcov, zamestnávateľov a pod. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky bude uvedená v súťažnych podkladoch.
CPV kód hlavného predmetu: 79421000-1 Riadenie projektov iných ako pre stavebné práce
Predpokladaná hodnota VZ: 805 000,0000 EUR
Druh postupu: Užšia súťaž.
Lehota na predkladanie ponuk: Dátumačas:31.07.2013.10:00
Dátum uverejnenia: 03.07.2013
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: v 14 mesiacoch (od zadania zákazky).
Požadované zábezpeky a záruky: Verejny obstarávateľ požaduje zábezpeku v zmysle zákona o verejnom obstarávaní vo vyške 40.000,- EUR. Spôsob zloženia zábezpeky upravujú súťažné podklady.
Podmienky financovania: Predmet zákazky bude financovany z Európskeho fondu sociálneho rozvoja (ESF), Operačny program Zamestnanosť a sociálna inklúzia a/alebo zo štátneho rozpočtu. Vlastná platba bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku na základe daňového dokladu vystaveného predávajúcim, splatnosť ktorého je do 30 dní odo dňa jeho doručenia. V prípade, že budú čiastkové plnenia predmetu zákazky financované zo zdrojov Štrukturálnych fondov Európskej Únie, bude lehota splatnosti faktúry za tieto čiastkové plnenia 60 dní odo dňa doručenia daňového dokladu, nakoľko je pred úhradou verejný obstarávateľ povinný predložiť všetky doklady súvisiace s realizáciou na administratívnu kontrolu. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: ÁNO


Dátum zverejnenia: 03.07.2013
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Rýchly kontakt

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

pondelok - piatok:
8:00 - 16:00

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com