Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Šurianky – rozšírenie vodovodu Perkovce. (ID:25009)

Evidenčné číslo: 14923 - MSP
Druh zakázky: Stavebné práce
Miesto plnenia: Parc. č. 106/4; 76/11; 90/2; 294/9; 281/2; 284/30; 292; 303/2; 307; 257; 308; 253/3; 249/3; 250/1; 250/2 v intraviláne a extraviláne obce Šurianky.
Stručný opis VZ: Predmetom stavby je rozšírenie rozvodnej vodovodnej siete v obci Šurianky do miestnej časti Perkovce, v ktorej vodovodná sieť vybudovaná nie je. Navrhované rozšírenie vodovodu začína napojením na vybudovaný vodovodný rad v obci Šurianky a končí v miestnej časti Perkovce. Rozšírenie vodovodnej siete predpokladá vybudovanie potrubia z rúr PVC DN 110 mm, dĺžky 2526m.
CPV kód hlavného predmetu: 45232150-8 Práce súvisiace so stavbou potrubných vedení na rozvod vody
Predpokladaná hodnota VZ: 323 223,6400 EUR
Druh postupu: Verejná súťaž.
Lehota na predkladanie ponuk: 15.01.201309:00
Dátum uverejnenia: 11.12.2012
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: v 2 mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy) .
Požadované zábezpeky a záruky: 1. Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku ponuky vo výške 16 000,00 EUR. Podmienky jej zloženia sú uvedené v súťažných podkladoch. 2. Uchádzač sa zmluvne zaviaže do 10 dní po podpise zmluvy o dielo zo strany verejného obstarávateľa odovzdať verejnému obstarávateľovi ako objednávateľovi zábezpeku na vykonanie prác vo výške 10 % z ceny dohodnutej ako cena diela. Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch. 3. Úspešný uchádzač ako zhotoviteľ je povinný k vydaniu preberacieho protokolu na celé dielo predložiť verejnému obstarávateľovi ako objednávateľovi neodvolateľnú bankovú zábezpeku na záručné opravy vo výške 10% z ceny dohodnutej ako cena diela. Zábezpeka bude použitá na splnenie záväzkov zo zodpovednosti za vady diela v záručnej dobe. Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
Podmienky financovania: Cena za dielo bude zaplatená po získaní dotácie z Environmentálneho fondu. Platba za uskutočnené práce bude realizovaná formou 4 splátok, rozložených do 4 rokov, počínajúc rokom realizácie a končiac 3. rokom nasledujúcim po roku ukončenia realizácie. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 27.12.201215:00
Dátum otvárania ponúk: 15.01.2013 10:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 11.12.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Rýchly kontakt

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

pondelok - piatok:
8:00 - 16:00

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com