Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Stredoeurópske výcvikové centrum služobných psov CANISPOL SLOVAKIA (ID:24393)

Evidenčné číslo: 13727 - MSP
Druh zakázky: Stavebné práce.
Miesto plnenia: areál Strednej odbornej školy PZ v Bratislave, Vápencová č. 36, 840 09 Bratislava
Stručný opis VZ: Predmetom zákazky je rekonštrukcia priestorov existujúcich objektov a vybudovanie nových objektov pre zabezpečenie a skvalitnenie kontinuálneho špecializovaného výcviku služobných psov, vrátane zabezpečenia dostupnej veterinárnej starostlivosti a vytvorenia ubytovacích kapacít účastníkov špecializovaných výcvikových kurzov v samostatnom komplexe areálu Strednej odbornej školy PZ v Bratislave, Devínska Nová Ves, Vápencová č. 36, 840 09 Bratislava. Vybudovanie objektov bezpečného ustajnenia služobných psov, výcvikových priestorov, trenažérov a výcvikovej haly, ako aj rekonštrukcia a modernizácia objektov obytných priestorov a učební výcvikového centra, administratívneho sídla a veterinárnej ošetrovne je členené v projekte stavby na nasledovné stavebné objekty: 1. Objekt č. 103 (4. NP) Rekonštrukcia obytných priestorov a učební výcvikového centra Predmetom rekonštrukcie je 4. nadzemné podlažie častí D a E objektu o úžitkovej ploche 914 m2. Objekt tvorí: SO 01 Rekonštrukcia obytných priestorov. 2. Objekt č. 105 (2. NP) Rekonštrukcia administratívneho sídla Predmetom rekonštrukcie sú priestory 2. NP objektu s využitím ich členenia na tri časti (pozdĺžny dispozičný trojtrakt) za účelom vytvorenia samostatného traktu vedenia a samostatného administratívneho traktu, doplneného skladovacími priestormi, Komunikačno-hygienická časť spája obidva trakty do jedného celku. Úžitková plocha riešenej časti objektu je 755 m2. Objekt tvorí: SO 01 Rekonštrukcia administratívneho sídla. 3. Objekt č. 125 Rekonštrukcia veterinárnej ošetrovne Predmetom je rekonštrukcia objektu veterinárnej ošetrovne a technického objektu veterinárnej ošetrovne o celkovej úžitkovej ploche 500 m2. Objekt tvoria: SO 01 Rekonštrukcia veterinárnej ošetrovne, SO 02 Rekonštrukcia technického objektu veterinárnej ošetrovne, SO 04 Prístupová komunikácia. 4. Objekt č. 208 Vybudovanie bezpečného ustajnenia služobných psov Objekt tvoria nasledovné stavebné objekty: SO 01 Technické priestory a koterce, SO 02 Hygienicko-prevádzkové priestory, SO 03 Oplotenie, SO 04 Spevnené plochy a komunikácie, SO 05 Areálový rozvod NN, SO 06 Vonkajšie osvetlenie, SO 07 Areálový rozvod slaboprúdu, SO 08 Prípojka kanalizácie (splašková), SO 09 Prípojka kanalizácie (dažďová), SO 10 Prípojka vody, SO 11 Prípojka plynu, SO 12 Separačná nádrž, SO 13 Terénne a sadové úpravy. 5. Objekt č. 209 Vybudovanie výcvikových priestorov, trenažérov a výcvikovej haly Objekt tvoria nasledovné stavebné objekty: SO 01 Hala pre výcvik služobných psov, SO 02 Garáže, SO 03 Parkovisko, SO 04 Oplotenie, SO 05 Spevnené plochy a komunikácie, SO 06 Prípojka kanalizácie (splašková), SO 07 Prípojka kanalizácie (dažďová), SO 08 Prípojka vody, SO 09 Prípojka plynu, SO 10 Terénne a sadové úpravy.
CPV kód hlavného predmetu: 45216111-5 Stavebné práce na objektoch policajných staníc
Predpokladaná hodnota VZ: 2 718 435,9300 EUR
Druh postupu: Verejná súťaž.
Lehota na predkladanie ponuk: 13.12.201210:00
Dátum uverejnenia: 15.11.2012
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: 18
Požadované zábezpeky a záruky: Zábezpeka ponuky sa vyžaduje vo výške 100 000 Eur. Spôsoby zloženia zábezpeky ponuky ako aj ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Podmienky financovania: Stavba bude financovaná zo zdrojov Švajčiarskeho finančného mechanizmu a spolufinancovana zo zdrojov Všeobecnej pokladničnej správy MF SR a zo zdrojov kapitoly MV SR. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky. Splatnosť faktúr je 90 kalendárnych dní odo dňa ich doručenia.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 21.11.201209:00
Dátum otvárania ponúk: 14.12.2012 10:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: ÁNO


Dátum zverejnenia: 15.11.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Rýchly kontakt

Bisnode Slovensko, s.r.o.
Ľ. Stárka 2150/16
911 05   Trenčín

T +421 32 746 26 40
F +421 32 743 17 77
info@bisnode.sk