Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Stravovacie poukážky 2013-2015 pre ÚKSÚP Bratislava (ID:23958)

Evidenčné číslo: 12985 - MST
Druh zakázky: Tovary.
Stručný opis VZ: Dodávka stravovacích poukážok pre Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
CPV kód hlavného predmetu: 30199770-8 Stravné poukážky
Predpokladaná hodnota VZ: Od: 3,0000 Do: 750 000,0000 EUR
Druh postupu: Otvorená.
Lehota na predkladanie ponuk: 14.12.201211:00
Dátum uverejnenia: 30.10.2012
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: v 36 mesiacoch (od zadania zákazky).
Požadované zábezpeky a záruky: 1 Zábezpeka ponúk sa vyžaduje. 2 Zábezpeka je stanovená vo výške 30 000 €. 3 Spôsoby zloženia zábezpeky: 3.1 zložením finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa alebo 3.2 poskytnutím bankovej záruky za uchádzača. 4 Podmienky zloženia zábezpeky 4.1 Zloženie finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa 4.1.1 Finančné prostriedky musia byť zložené na účet verejného obstarávateľa vedený v Štátnej pokladni na číslo účtu 7000077325/8180, SWIFT kód: SUBASKBX, IBAN: SK82 8180 0000 0070 0007 7325, ako variabilný symbol uviesť IČO uchádzača, aby verejný obstarávateľ mohol identifikovať platcu a táto platba bola overiteľná. 4.1.2 Finančné prostriedky musia byť pripísané na účte verejného obstarávateľa najneskôr posledný deň lehoty na predkladanie ponúk. Doba platnosti zábezpeky formou zloženia finančných prostriedkov na účet verejného obstarávateľa, trvá až do uzavretia rámcovej dohody v súťaži, resp. trvá až do uplynutia lehoty viazanosti ponúk, resp. do uplynutia primeranej predĺženej lehoty viazanosti ponúk podľa súťažných podkladov. 4.1.3 Ak finančné prostriedky nebudú zložené na účte verejného obstarávateľa podľa bodov 4.1.1 a 4.1.2, bude uchádzač z verejnej súťaže vylúčený. 4.2 Poskytnutie bankovej záruky za uchádzača. 4.2.1 Poskytnutie bankovej záruky sa riadi ustanoveniami § 313 až § 322 Obchodného zákonníka. Záručná listina môže byť vystavená bankou so sídlom v Slovenskej republike, pobočkou zahraničnej banky v Slovenskej republike alebo zahraničnou bankou. Doba platnosti bankovej záruky môže byť v záručnej listine obmedzená do konca lehoty viazanosti ponúk 31.03.2013 s tým, že na záručnej listine musí byť uvedená možnosť predĺženia jej platnosti v prípade predĺženia lehoty viazanosti ponúk v súlade so súťažnými podkladmi. 4.2.2 Záručná listina, v ktorej banka písomne vyhlási, že uspokojí verejného obstarávateľa (veriteľa) za uchádzača do výšky finančných prostriedkov, ktoré veriteľ požaduje ako zábezpeku viazanosti ponuky uchádzača, musí byť súčasťou ponuky. 4.2.3 Ak záručná listina nebude súčasťou ponuky alebo v záručnej listine nebude uvedená možnosť predĺženia jej platnosti v prípade predĺženia lehoty viazanosti ponúk podľa bodov 4.2.1 a 4.2.2, bude uchádzač z verejnej súťaže vylúčený. 5 Podmienky vrátenia alebo uvoľnenia zábezpeky po uplynutí lehoty viazanosti ponúk. 5.1 Vrátenie zložených finančných prostriedkov na účet verejného obstarávateľa. 5.1.1 Ak uchádzač zložil zábezpeku zložením finančných prostriedkov na účet verejného obstarávateľa, podľa bodu 4.1, verejný obstarávateľ ju vráti aj s úrokmi, ak mu ich jeho banka poskytuje. 5.1.2 Zábezpeka bude verejným obstarávateľom uvoľnená najneskôr do 7 kalendárnych dní odo dňa uzavretia rámcovej dohody, a to tým spôsobom, že sa vystaví banke prevodný príkaz na prevod finančných prostriedkov, ktoré slúžili ako zábezpeka, prípadne vrátane prislúchajúcich úrokov. 5.2 Uvoľnenie zábezpeky poskytnutím bankovej záruky za uchádzača. 5.2.1 Ak uchádzač zložil zábezpeku formou bankovej záruky, táto zanikne uplynutím lehoty, na ktorú bola vystavená, ak veriteľ (verejný obstarávateľ) neoznámi banke písomne svoje nároky z bankovej záruky počas doby jej platnosti. 6 Podmienky vrátenia zábezpeky pred uplynutím lehoty viazanosti ponúk. 6.1 Verejný obstarávateľ uvoľní uchádzačovi zábezpeku do siedmich dní, ak 6.1.1 nesplnil podmienky účasti vo verejnej súťaži a verejný obstarávateľ ho z verejnej súťaže vylúčil a uchádzač nepodal námietku proti postupu verejného obstarávateľa v zákonných lehotách, 6.1.2 jeho ponuka bola z verejnej súťaže vylúčená pri vyhodnocovaní ponúk a uchádzač nepodal námietku proti postupu verejného obstarávateľa v zákonných lehotách. 6.2 Ak verejný obstarávateľ zruší verejnú súťaž, bezodkladne vráti zábezpeku uchádzačovi. 7 Spôsob zloženia zábezpeky si vyberie uchádzač podľa podmienok uvedených v súťažných podkladoch. 8 V prípade predĺženia lehoty viazanosti ponúk podľa súťažných podkladov, zábezpeka naďalej zabezpečuje viazanosť ponuky až do uplynutia lehoty viazanosti ponúk. Verejný obstarávateľ upovedomí uchádzačov písomnou formou o predpokladanom predĺžení lehoty viazanosti ponúk, a tým aj o predĺžení doby platnosti zábezpeky. 9 Zábezpeka prepadne v prospech verejného obstarávateľa, ak uchádzač odstúpi od svojej ponuky v lehote viazanosti ponúk.
Podmienky financovania: Predmet obstarávania bude financovaný z rozpočtu bežných výdavkov na roky 2013 - 2015.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 03.12.201212:00
Dátum otvárania ponúk: 14.12.2012 13:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 30.10.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Rýchly kontakt

Bisnode Slovensko, s.r.o.
Ľ. Stárka 2150/16
911 05   Trenčín

T +421 32 746 26 40
F +421 32 743 17 77
info@bisnode.sk