Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

SO 105 Pracoviská Materiálového Výskumu s Laboratóriami vrátane jeho pripojenia na areál (ID:24127)

Evidenčné číslo: 13255 - MSP
Druh zakázky: Práce.
Miesto plnenia: Areál CAMPUS Bottova - MTF STU v Trnave
Stručný opis VZ: Uskutočnenie stavebných prác potrebných pre vybudovanie vedeckého pracoviska materiálového výskumu s laboratóriami vrátane vypracovania a dodania projektovej dokumentácie (realizačný projekt). Dodávka technologických zariadení: urýchľovací systém pre iónovú implantáciu a iónovo lúčovú analýzu s príslušenstvom a urýchľovací systém pre iónovú implatnáciu s príslušenstvom vrátane naloženia a transportu do miesta realizácie projektu, inštalácie, oživenia a spustenia do pilotnej prevádzky so zaškolením odborného a technického personálu. Dodávka služieb: vypracovanie dokumentácie technického zadania, projektovania vrátane povoľovacieho konania dovozov technologického zariadenia, vypracovanie vnútroprevádzkových smerníc, definovanie kvalifikácie pracovníkov, poradenstvo. Jednotlivé časti predmetu zákazky sú funkčne a technicky neoddeliteľné. Samotný objekt Vedecké pracoviská materiálového výskumu s laboratóriami je 4 (štvor) - podlažná budova.
CPV kód hlavného predmetu: 45214410-7 Stavebné práce na objektoch technických univerzít
Druh postupu: Otvorená.
Lehota na predkladanie ponuk: 21.12.201210:00
Dátum uverejnenia: 06.11.2012
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: v 28 mesiacoch (od zadania zákazky).
Požadované zábezpeky a záruky: Na zabezpečenie viazanosti ponúk sa požaduje zábezpeka vo výške 300000,00 Eur (slovom: tristotisíc Eur). Zábezpeku vo výške 300000,00 Eur možno zložiť prevodom finančných prostriedkov alebo vkladom hotovosti na účet verejného obstarávateľa, o čom musí byť vystavený príslušný doklad z banky alebo bankovou zárukou vyhotovenou v zmysle platných predpisov, s možnosťou jej predĺženia, t.j. v prípade ak by došlo k predĺženiu lehoty viazanosti, uchádzač predloží nový doklad z banky o bankovej záruke na predĺženú lehotu viazanosti. Podrobné vymedzenie spôsobu zloženia a vrátenia alebo uvoľnenia zábezpeky je uvedené v súťažných podkladoch.
Podmienky financovania: Predmet zákazky sa bude financovať zo štrukturálnych fondov, štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov. Verejný obstarávateľ sa uchádza o NFP z fondov EÚ. Maximálna lehota splatnosti faktúr bude 120 dní odo dňa doručenia objednávateľovi. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 22.11.201211:00
Dátum otvárania ponúk: 21.12.2012 11:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: ÁNO


Dátum zverejnenia: 06.11.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Rýchly kontakt

Bisnode Slovensko, s.r.o.
Ľ. Stárka 2150/16
911 05   Trenčín

T +421 32 746 26 40
F +421 32 743 17 77
info@bisnode.sk