Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Snina – ČOV - zvýšenie kapacity (ID:25557)

Evidenčné číslo: 522 - MSP
Druh zakázky: Práce
Miesto plnenia: mesto Snina
Stručný opis VZ: Uskutočnenie prác na stavbe: Snina – ČOV - zvýšenie kapacity, podľa projektovej dokumentácie pre realizáciu. Miestom realizácie stavebných prác je mesto Snina. Zvýšenie kapacity z ČOV sa vyžaduje v súvislosti s už budovanými kanalizáciami v meste Snina a tiež so súčasným a výhľadovým nárastom počtu obyvateľov v meste Snina. Členenie stavby na stavebné objekty a prevádzkové súbory: SO 01 Príprava staveniska – búranie nefunkčných objektov jestvujúcej ČOV; SO 02 Aktivačné nádrže; SO 03 Dosadzovacie nádrže; SO 04 Kolektor; SO 05 Objekt terciárneho čistenia; SO 06 Prevádzková budova a dočasné uloženie odvodneného kalu; SO 07 Nádrž žumpových vôd; SO 08 Objekt dávkovania síranu hlinitého; SO 09 Vnútroareálové potrubné rozvody; SO 10 Merný objekt na odtoku; SO 11 Vnútroareálové káblové rozvody; SO 12 Vonkajšie osvetlenie; SO 13 Stavebné úpravy na objekte mechanického predčistenia a ČS; SO 14 Vnútroareálové spevnené plochy; SO 15 Terénne a sadové úpravy; SO 16 Búranie časti odstavených objektov jestvujúcej ČOV; PS 01 Strojnotechnologické zariadenie ČOV; PS 02 Elektrotechnické zariadenie ČOV; PS 03 Meranie a riadenie ČOV; PS 04 Demontáž jestvujúceho technologického zariadenia.
CPV kód hlavného predmetu: 45252127-4 Stavebné práce na čističkách odpadových vôd
Predpokladaná hodnota VZ: 7 797 910,0000 EUR
Druh postupu: Otvorená.
Lehota na predkladanie ponuk: 27.02.201309:00
Dátum uverejnenia: 15.01.2013
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: v 18 mesiacoch (od zadania zákazky).
Požadované zábezpeky a záruky: Zábezpeka: 300 000 € na súťažnú ponuku
Podmienky financovania: Zákazka bude financovaná z kohézneho fondu, rozpočtu SR a vlastných zdrojov. Splatnosť faktúr 90 dní, preddavky sa neposkytujú.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 14.02.201310:00
Dátum otvárania ponúk: 27.02.2013 14:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: ÁNO


Dátum zverejnenia: 15.01.2013
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Rýchly kontakt

Bisnode Slovensko, s.r.o.
Ľ. Stárka 2150/16
911 05   Trenčín

T +421 32 746 26 40
F +421 32 743 17 77
info@bisnode.sk