Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Školiaci materiál a potreby (ID:23897)

Evidenčné číslo: 12872 - MST
Druh zakázky: Tovary.
Miesto plnenia: Základná škola s materskou školou, Ždiar 255, 059 55 Ždiar
Stručný opis VZ: Predmetom zákazky sú vzdelávacie materiály v tlačenej podobe, metodické materiály pre učiteľa a pracovné zošity pre žiaka, priamo prepojené na súvisiace digitálne vzdelávacie materiály v podobe multimediálneho vzdelávacieho softvéru na CD, resp. DVD. Jednotlivé vzdelávacie nástroje musia tvoriť funkčný vzdelávací celok, pričom metodické materiály pre učiteľa musia predstavovať adekvátnu pedagogickú pomôcku umožňujúcu učiteľom výučbu v súlade s podmienkami Štátneho Vzdelávacieho Programu ISCED 1 a ISCED 2 platného ku dňu vyhlásenia tejto verejnej súťaže. Predmet zákazky sa skladá z nasledovných položiek: 1 Školiaci materiál a potreby - CD nosič pre žiakov 5.ročníka 2 Školiaci materiál a potreby - CD nosič pre žiakov 6.ročníka 3 Školiaci materiál a potreby - CD nosič pre žiakov 7.ročníka 4 Školiaci materiál a potreby - CD nosič pre žiakov 8.ročníka 5 Školiaci materiál a potreby - CD nosič pre žiakov 9.ročníka 6 Školiaci materiál a potreby - metodická príručka s CD nosičom pre učiteľov 7 Školiaci materiál a potreby - pracovný zošit pre žiakov 5.ročníka 8 Školiaci materiál a potreby - pracovný zošit pre žiakov 6.ročníka 9 Školiaci materiál a potreby - pracovný zošit pre žiakov 7.ročníka 10 Školiaci materiál a potreby - pracovný zošit pre žiakov 8.ročníka 11 Školiaci materiál a potreby - pracovný zošit pre žiakov 9.ročníka 12 Školiaci materiál a potreby- metodická príručka pre učiteľov 13 Školiaci materiál a potreby - slovníky 14 Frazeologický slovník 15 Anglické frázové slovesá 16 Anglicko-slovenský idiomatický slovník 17 Školenie pedagogických zamestnancov
CPV kód hlavného predmetu: 39162200-7 Učebné pomôcky a zariadenia
Predpokladaná hodnota VZ: 122 000,0000 EUR
Druh postupu: Verejná súťaž.
Lehota na predkladanie ponuk: 27.11.201210:00
Dátum uverejnenia: 29.10.2012
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: 2
Požadované zábezpeky a záruky: Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky vo výške 2.400,00,- EUR (dvetisícštyristo euro). Podrobné informácie o zložení zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.
Podmienky financovania: Predmet zákazky bude financovaný prevažne z nenávratného finančného príspevku poskytnutého verejnému obstarávateľovi Ministerstvom školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky zastúpeným Agentúrou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy Európskej únie na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 085/2012/1.1/OPV pre projekt Inovácia vzdelávania ZŠ s MŠ Ždiar. Kupujúci neposkytuje za predmet plnenia zálohu ani nijaké preddavky z kúpnej ceny. Nárok na zaplatenie zmluvnej ceny za dodanie predmetu plnenia vznikne predávajúcemu jeho riadnym dodaním a poskytnutím súvisiacich služieb, a to v súlade s obchodnými podmienkami stanovenými v súťažných podkladoch. Podkladom k vystaveniu a úhrade faktúry budú dodacie listy a preberací protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu plnenia podpísané zástupcami oboch zmluvných strán. Predávajúci zašle kupujúcemu faktúru minimálne v štyroch vyhotoveniach najneskôr do 10 dní odo dňa prevzatia predmetu plnenia kupujúcim. Lehota splatnosti riadne vystavenej faktúry bude 60 dní od jej doručenia kupujúcemu. Peňažný záväzok kupujúceho bude splnený dňom odpísania príslušnej sumy z jeho účtu v prospech účtu predávajúceho.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 15.11.201215:00
Dátum otvárania ponúk: 30.11.2012 10:30
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: ÁNO


Dátum zverejnenia: 29.10.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Rýchly kontakt

Bisnode Slovensko, s.r.o.
Ľ. Stárka 2150/16
911 05   Trenčín

T +421 32 746 26 40
F +421 32 743 17 77
info@bisnode.sk