Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Sanácia havarijného stavu národnej kultúrnej pamiatky hradu Krásna Hôrka - pamiatkový architektonicko-historický výskum (ID:25050)

Evidenčné číslo: 15054 - MSS
Druh zakázky: Služby.
Miesto plnenia: Hrad Krásna Hôrka
Stručný opis VZ: Po požiari na Hrade Krásna Hôrka je potrebné zrealizovať pamiatkový výskum hradu architektonicko-historický, zahŕňajúci v sebe aj reštaurátorskú sondáž omietok. Pamiatkový architektonicko-historický výskum, bude obsahovať základné údaje o kultúrnej pamiatke, opis kultúrnej pamiatky vrátane jej technického stavu, inventarizačný súpis hodnotných detailov a prvkov, sond a nálezov spolu s ich vyhodnotením, analýzu vývoja kultúrnej pamiatky, vyhodnotenie výskumu v písomnej a grafickej podobe, charakteristiku pamiatkových hodnôt, návrh ochrany, obnovy a prezentácie kultúrnej pamiatky, požiadavky na vykonanie prípadných ďalších špecializovaných výskumov a ďalšie časti tak, ako sú uvedené v § 8 Vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 253/2010 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane pamiatkového fondu (ďalej len „Vyhláška“).
CPV kód hlavného predmetu: 73110000-6 Výskum
Predpokladaná hodnota VZ: 95 000,0000 EUR
Druh postupu: Verejná súťaž.
Lehota na predkladanie ponuk: 14.01.201310:00
Dátum uverejnenia: 14.12.2012
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: v 18 mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy) .
Požadované zábezpeky a záruky: Verejný obstarávateľ nevyžaduje viazanosť ponuky zabezpečiť zábezpekou podľa zákona o verejnom obstarávaní.
Podmienky financovania: Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ neposkytuje finančné preddavky ani zálohy. Platba za poskytnuté služby sa bude realizovať po odovzdaní diela formou bezhotovostného platobného styku v eurách (EUR), bankovým prevodom na účet dodávateľa, na základe dodávateľom predloženej faktúry, ktorá musí obsahovať všetky požadované náležitosti daňového dokladu.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 31.12.201212:00
Dátum otvárania ponúk: 14.01.2013 11:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 14.12.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Rýchly kontakt

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

pondelok - piatok:
8:00 - 16:00

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com