Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Riadenie projektu: Sládkovičovo - kanalizácia a ČOV (ID:24041)

Evidenčné číslo: 13143 - MSS
Druh zakázky: Služby.
Miesto plnenia: Sládkovičovo
Stručný opis VZ: STRUČNÝ OPIS POVAHY A MNOŽSTVA ALEBO HODNOTY DODÁVOK ALEBO SLUŽIEBStavebné práce zahŕňajú odkanalizovanie mestských častí Sládkovičova s vybudovaním splaškovej kanalizácie a s odvádzaním odpadových vôd do novo navrhovanej ČOV Sládkovičovo. Predmetom stavebných prác je vybudovanie cca.14 km kanalizácie a zvýšenie kapacity ČOV v meste Sládkovičovo na 7500 EO. Na realizáciu stavebných prác bola v roku 2012 podpísaná zmluva o dielo so Zhotoviteľom stavebných prác v zmysle zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov s dátumom začatia prác 14.9.2012. Lehota výstavby je 24 mesiacov od dátumu začatia prác. Stavebný dozor bude vykonávaný externým stavebným dozorom na základe zmluvy o poskytnutí služieb uzavretej podľa § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Predmet zákazky je riadenie predmetného projektu v mene Objednávateľa v súlade s Príručkou pre prijímateľa pre projekty spolufinancované z ERDF/KF, Usmernením riadiaceho orgánu k oprávnenosti výdavkov pre projekty financované z ERDF a KF v rámci Operačného programu Životné prostredie na programové obdobie 2007 - 2013 (viď „www.opzp.sk“) a v súlade s ďalšími usmerneniami poskytovateľa finančných prostriedkov/riadiaceho orgánu ohľadne vymedzenia činností a oprávnenosti výdavkov v rámci externého projektového manažmentu. Dodávateľ bude zastupovať Objednávateľa a konať v jeho mene v súvislosti s plnením zmluvy o dielo na uskutočnenie stavebných prác a zmluvy o poskytnutí služieb uzavretej so stavebným dozorom a bude zabezpečovať administratívne, zmluvné, technicko-inžinierske a finančné poradenstvo. V súlade s uvedeným dodávateľ vymenuje projektového manažéra, technického manažéra a finančného manažéra. Podrobná pracovná náplň bude uvedená v súťažných podkladoch.
CPV kód hlavného predmetu: 71541000-2 Riadenie projektov výstavby
Predpokladaná hodnota VZ: 60 650,0000 EUR
Druh postupu: Verejná súťaž.
Lehota na predkladanie ponuk: 07.12.201210:00
Dátum uverejnenia: 02.11.2012
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: 22
Požadované zábezpeky a záruky: Požaduje sa zábezpeka ponúk vo výške 2000,00 EUR. Spôsob zloženia a bližšie informácie budú uvedené v súťažných podkladoch. Zloženie zábezpeky budú uchádzači preukazovať v ponukách.
Podmienky financovania: Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov Kohézneho fondu, z prostriedkov štátneho rozpočtu SR a z prostriedkov verejného obstarávateľa. Operačný program: Životné prostredie, Prioritná os: 1. Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd, Operačný cieľ: 1.2 Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 13.11.201213:00
Dátum otvárania ponúk: 07.12.2012 11:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: ÁNO


Dátum zverejnenia: 02.11.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Rýchly kontakt

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

pondelok - piatok:
8:00 - 16:00

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com