Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Riadenie projektu, publicita a informovanosť (ID:23849)

Evidenčné číslo: 12805 - MSS
Druh zakázky: Služby.
Miesto plnenia: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Mierová 19, 827 15 Bratislava 212
Stručný opis VZ: Predmetom zadávania zákazky „Riadenie projektu, publicita a informovanosť“ je zabezpečovanie podporných aktivít pre národný projekt: Elektronizácia služieb Ministerstva hospodárstva SR, služby projektového riadenia vrátane kontroly dodania po implementácii, publicity a informovanosti, v súlade so špecifikáciami uvedenými v časti C súťažných podkladov. Riadenie projektu je jedna podporná aktivita projektu, ktorá pokrýva oblasť riadenia dodávok, finančného riadenia a monitorovania realizácie projektu v zmysle systému riadenia ŠF a KF, resp. v zmysle systému finančného riadenia ŠF a KF a inej riadiacej dokumentácie. Riadenie projektu pokrýva aj aktivity obsahového riadenia, a to podľa aktuálnej metodiky riadenia IT projektov vo verejnej správe a príslušné výstupy projektového cyklu v zmysle výnosu k štandardom pre ISVS č. 312/2010 (ďalej aj „Metodika riadenia projektov (MRP)“), ktorá je v súlade s PRINCE2. Výstupmi aktivity Riadenie projektu sú: • Riadenie obsahu projektu podľa PRINCE2 / MRP – PM • Riadenie obsahu projektu podľa PRINCE2 / MRP – PMO • Podporné aktivity v zmysle ŠF/KF (Riadenie dodávok, Monitoring, Finančné riadenie) Publicita a informovanosť je druhá podporná aktivita projektu, ktorá pokrýva výdavky na zabezpečenie aktivít informovania a publicity definovaných v Manuáli pre informovanie a publicitu. Publicita a informovanosť je súčasťou podporných aktivít projektu. Výstupmi aktivity Publicity a informovanosť sú: • Reklamná a trvalá vysvetľujúca tabuľa • Projektová brožúra • Príprava detailného komunikačného plánu • Koordinácia a tvorba obsahu publicity a informovanosti • Príprava tlačových správ • Tlačová konferencia • Projektová odborná konferencia • Inzercia v tlači (A4) • Vytvorenie informačnej web stránky • Propagačné a reklamné predmety
CPV kód hlavného predmetu: 79420000-4 Služby súvisiace s riadením
Predpokladaná hodnota VZ: 550 000,0000 EUR
Druh postupu: Otvorená.
Lehota na predkladanie ponuk: 10.12.201210:00
Dátum uverejnenia: 26.10.2012
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: v 84 mesiacoch (od zadania zákazky).
Požadované zábezpeky a záruky: Zábezpeka na viazanosť ponuky sa stanovuje vo výške 20 000,- €, slovom: dvadsaťtisíc eur.
Podmienky financovania: Zákazka bude financovaná: a) z prostriedkov EÚ – prostriedky Operačného programu informatizácia spoločnosti (cca 72%), b) z prostriedkov rozpočtu kapitoly verejného obstarávateľa (cca28%).
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 09.12.2012
Dátum otvárania ponúk: 10.12.2012 10:30
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: ÁNO


Dátum zverejnenia: 26.10.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Rýchly kontakt

Bisnode Slovensko, s.r.o.
Ľ. Stárka 2150/16
911 05   Trenčín

T +421 32 746 26 40
F +421 32 743 17 77
info@bisnode.sk