Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Revitalizácia centra obce Kysucký Lieskovec. (ID:25379)

Evidenčné číslo: 16 - MSP
Druh zakázky: Stavebné práce
Miesto plnenia: Intravilán obce Kysucký Lieskovec
Stručný opis VZ: Cieľom postupu zadávania zákazky je výber zhotoviteľa stavebných prác súvisiacich s revitalizáciou centrálnej zóny obce Kysucký Lieskovec. Zákazka pozostáva zo stavebných prác spojených s realizáciou miestnych komunikácií, nábrežia, chodníkov, nekrytých parkovísk, mostov, lávok, miestnych rozvodov plynu, vody, kanalizácie, elektriny, terénnych a sadových úprav, autobusových zástavok, záhradnej architektúry, fontánky, miniamfiteátra. Bližšie požiadavky sú rozpracované v projektovej dokumentácii, ktorá je súčasťou súťažných podkladov.
CPV kód hlavného predmetu: 45211360-0 Stavebné práce na rozvoji miest
Predpokladaná hodnota VZ: 760 786,4700 EUR
Druh postupu: Verejná súťaž.
Lehota na predkladanie ponuk: 01.02.201309:00
Dátum uverejnenia: 02.01.2013
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: v 6 mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy) .
Požadované zábezpeky a záruky: Zábezpeka ponuky sa požaduje vo výške 30.000,- EUR. Spôsob a podmienky zloženia zábezpeky sú stanovené podľa zák. č. 25/2006 Z. z. a podrobne rozpísané v súťažných podkladoch. Zloženie zábezpeky budú uchádzači preukazovať v ponukách. Nezloženie zábezpeky ponuky bude verejný obstarávateľ klasifikovať ako nesplnenie podmienky stanovenej verejným obstarávateľom s následkom vylúčenia ponuky. Číslo účtu a bankový ústav na zloženie zábezpeky budú uvedené v príslušnej časti súťažných podkladov. V prípade zloženia zábezpeky bankovým prevodom musí byť doklad preukazujúci uvedenú skutočnosť súčasťou ponuky. Zábezpeka musí byť pripísaná na určený účet verejného obstarávateľa najneskôr k lehote na predkladanie ponúk. V prípade zloženia zábezpeky formou bankovej záruky musí byť uvedený dokument súčasťou ponuky a jeho platnosť preukázateľná počas lehoty viazanosti ponúk.
Podmienky financovania: Predmet zákazky sa bude financovať z finančných zdrojov EÚ a z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ neposkytne na plnenie predmetu zmluvy preddavok. Platba sa bude realizovať bezhotovostným stykom na základe vystavenej faktúry. Faktúry sa budú vystavovať po ukončení ucelených častí diela a ich odovzdaní uchádzačom. Lehota splatnosti faktúr bude stanovená podľa podmienok zmluvy o pridelení nenávratného finančného príspevku (ďalej len NFP), ktorú uzatvoril verejný obstarávateľ s riadiacim orgánom, požaduje sa minimálne 90 dní od vystavenia faktúry. Konečná faktúra musí byť minimálne vo výške 10 % z celkovej ceny, ktorú verejný obstarávateľ zaplatí do 90 dní v prípade, ak stavba bude odovzdaná bez nedostatkov a nedorobkov. V prípade, ak v zápisnici o odovzdaní a prebratí diela budú uvedené nedostatky alebo nedorobky, konečná faktúra sa uhradí až po ich odstránení.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 14.01.201314:00
Dátum otvárania ponúk: 01.02.2013 10:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: ÁNO


Dátum zverejnenia: 02.01.2013
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Rýchly kontakt

Bisnode Slovensko, s.r.o.
Ľ. Stárka 2150/16
911 05   Trenčín

T +421 32 746 26 40
F +421 32 743 17 77
info@bisnode.sk