Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Rekonštrukcia Synagógy, Ružomberok. (ID:24338)

Evidenčné číslo: 13623 - MSP
Druh zakázky: Stavebné práce.
Miesto plnenia: Ružomberok, ul. Panská.
Stručný opis VZ: Rekonštrukcia existujúcej synagógy a prístavba novej časti objektu k existujúcej synagóge. Synagóga po rekonštrukcii bude slúžiť ako galéria a koncertná sieň. V rámci stavebných prác sa budú realizovať murárske, betonárske práce, zdravotechnika, elektroinštalácie NN, vykurovanie, vzduchotechnika a preložka kanalizácie.
CPV kód hlavného predmetu: 45212360-7 Stavebné práce na cirkevných budovách
Predpokladaná hodnota VZ: 1 008 743,1200 EUR
Druh postupu: Verejná súťaž.
Lehota na predkladanie ponuk: 20.12.201210:00
Dátum uverejnenia: 13.11.2012
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: 16
Požadované zábezpeky a záruky: Nepožadujú sa.
Podmienky financovania: Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa na rok 2013 – 2014 v zmysle zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok ani zálohu na plnenie predmetu zmluvy. Platba za vykonané práce sa uskutoční bezhotovostným platobným stykom. Nárok na platbu vzniká len po predložení a odsúhlasení súpisu realizovaných prác a vystavení faktúry maximálne 1 krát mesačne. Zhotoviteľ môže priebežné faktúry vystaviť len do výšky 80 % ceny príslušne zrealizovanej a odsúhlasenej časti diela. Faktúru na 10 % z ceny diela vystaví zhotoviteľ po ukončení a prevzatí celého diela verejným obstarávateľom bez vád a nedorobkov na základe obojstranne podpísaného preberacieho protokolu (označeného ďalej ako „protokol G1“). Faktúru na zvyšných 10 % z ceny diela vystaví zhotoviteľ na základe podpísania protokolu o finálnej akceptácii diela (označeného ďalej ako „protokol G2“), ktorý bude podpísaný po 60 dňovej úspešnej skúšobnej prevádzke diela, ktorá začína plynúť od dátumu podpísania protokolu G1. Pokiaľ počas skúšobnej prevádzky budú zistené vady a nedorobky, tieto musia byť odstránené do dátumu podpísania protokolu G2. Splatnosť faktúr je 14 dní od ich doručenia.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 23.11.201212:00
Dátum otvárania ponúk: 20.12.2012 10:15
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 13.11.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Rýchly kontakt

Bisnode Slovensko, s.r.o.
Ľ. Stárka 2150/16
911 05   Trenčín

T +421 32 746 26 40
F +421 32 743 17 77
info@bisnode.sk