Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Rekonštrukcia povrchov na miestnych komunikáciách v meste Trenčianske Teplice (ID:25179)

Evidenčné číslo: 15369 - MSP
Druh zakázky: Stavebné práce
Miesto plnenia: Kataster mesta Trenčianske Teplice
Stručný opis VZ: Ide o uskutočnenie rekonštrukcie - stavebných úprav jestvujúcich povrchov vybratých častí niektorých miestnych komunikácii (ďalej len "MK") v meste Trenčianske Teplice. Na MK sa v období dažďov vytvárajú mláky, ktoré ohrozujú bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Taktiež sú rizikom pre chodcov. Zlý technický stav MK sa prejavuje aj v zimnom období, keď z dôvodu zasneženia nie je možné vopred rozpoznať miesta so zlým technickým stavom povrchov MK. Pozemky, ktoré sú dotknuté stavebnými úpravami sú užívané ako MK – chodníky a cesty. MK sú v zastavanom území mesta Trenčianske Teplice – Ul. Štvrť SNP, Gogolova ul., ul. Sady pod Dedovcom, ul. Baračka, Hviezdoslavova ul., ul. Červené Kopanice a Hurbanova ul. Niektoré ulice sa v projekte členia ešte na samostatné úseky, čo je zrejmé zo zadania stavebných prác – výkaz výmer. Rekonštrukciou sa doterajšie využitie pozemkov nemení. Rekonštrukciou sa skvalitní pohoda občanov mesta a návštevníkov mesta ako účastníkov cestnej premávky.
CPV kód hlavného predmetu: 45233142-6 Práce na oprave ciest
Predpokladaná hodnota VZ: 450 000,0000 EUR
Druh postupu: Verejná súťaž.
Lehota na predkladanie ponuk: 18.01.201310:00
Dátum uverejnenia: 19.12.2012
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: v 48 mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy) .
Požadované zábezpeky a záruky: Zábezpeka ponuky sa vyžaduje. Zábezpeka je stanovená vo výške 22.000,- Eur. Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Podmienky financovania: Verejný obstarávateľ upozorňuje, že podmienkou nadobudnutia účinnosti zmluvy, ktorá sa má uzatvoriť s úspešným uchádzačom je kumulatívne splnenie týchto dvoch podmienok: a) zverejnenie tejto zmluvy v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka a b) uzavretie zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov zo Štrukturálnych fondov EÚ alebo štátnej podpory alebo schválením finančného krytia v rozpočte mesta Trenčianske Teplice na implementáciu projektu: „Rekonštrukcia povrchov na miestnych komunikáciách v meste Trenčianske Teplice.“. Zmluva nadobudne účinnosť v deň, v ktorom budú kumulatívne splnené obe podmienky. Verejný obstarávateľ neposkytne preddavok alebo zálohu na plnenie zmluvy. Platba za práce sa bude realizovať bezhotovostným stykom na základe vystavených faktúr. Predávajúci vystaví faktúru vždy po zrealizovaní predmetu zákazky podľa výzvy verejného obstarávateľa. Podkladom pre vystavenie faktúry bude potvrdenie o uskutočnení predmetu zákazky potvrdené oprávnenou osobou verejného obstarávateľa (objednávateľa). Splatnosť faktúry je 120 kalendárnych dní od jej doručenia verejnému obstarávateľovi. Podrobnejšie v súťažných podkladoch.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 11.01.201314:00
Dátum otvárania ponúk: 18.01.2013 10:15
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 19.12.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Rýchly kontakt

Bisnode Slovensko, s.r.o.
Ľ. Stárka 2150/16
911 05   Trenčín

T +421 32 746 26 40
F +421 32 743 17 77
info@bisnode.sk