Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Rekonštrukcia a prístavba objektu Mestskej polície Martin- Ľadoveň (ID:25555)

Evidenčné číslo: 520 - MSP
Druh zakázky: Stavebné práce
Miesto plnenia: Ul. J. Lettricha 5, 036 01 Martin-Ľadoveň
Stručný opis VZ: Predmetom zákazky je realizácia stavebného diela rekonštrukcie a prístavby administratívneho objektu Mestskej polície Martin- Ľadoveň, ktorá bude prebiehať počas prevádzky samotnej Mestskej polície. K existujúcemu dvojpodlažnému objektu z východnej a južnej strany bude pristavená prístavba s dvoma nadzemnými podlažiami, ktorá bude prepojená s existujúcim objektom. Stavebne bude objekt prístavby dilatovaný. Prístavba bude umiestnená v existujúcom oplotenom areáli objektu. Jestvujúce priestory prejdú stavebnými úpravami. Podkladom pre spracovanie ponukovej ceny diela je poskytnutý Výkaz - výmer na CD. Nacenený štruktúrovaný rozpočet ceny bude uvedený vo forme vyplneného Výkaz – Výmer . Začatie stavebných prác bude spresnený dodatočne podľa schválených finančných prostriedkov v rozpočte mesta. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B. „Opis predmetu zákazky“ a prílohy k časti B. Opis predmetu zákazky“ v nádväznosti na obchodné (zmluvné) podmienky , ktoré tovria časť D. "Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky" súťažných podkladov.
CPV kód hlavného predmetu: 45000000-7 Stavebné práce
Predpokladaná hodnota VZ: 466 376,4700 EUR
Druh postupu: Verejná súťaž.
Lehota na predkladanie ponuk: 13.02.201310:00
Dátum uverejnenia: 15.01.2013
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: v 10 mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy) .
Požadované zábezpeky a záruky: Verejný obstarávateľ nepožaduje zloženie zábezpeky.
Podmienky financovania: Predmet zákazky bude financovaný z bežného rozpočtu mesta Martin v roku 2013 v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Verejný obstarávateľ neposkytne preddavky a zálohy. Verejný obstarávateľ vyžaduje 30-dňovú lehotu splatnosti predloženej faktúry. Úhrada faktúry bude realizovaná bezhotovostným prevodom v zmysle platných predpisov. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzavrieť Zmluvu o dielo s vybratým uchádzačom verejnej súťaže na základe výsledku elektronickej aukcie. Verejný obstarávateľ upozorňuje, že realizácia stavebných prác je podmienená vyčlenením finančných prostriedkov poslancami MsZ.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 21.01.201311:00
Dátum otvárania ponúk: 13.02.2013 11:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 15.01.2013
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Rýchly kontakt

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

pondelok - piatok:
8:00 - 16:00

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com