Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Rastrovací elektrónový mikroskop (ID:24945)

Evidenčné číslo: 14818 - MST
Druh zakázky: Tovary.
Miesto plnenia: Spoločné pracovisko spoločnosti DECOM a.s. a Ústavu materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied, Sibírska 1, 917 01 Trnava, Slovenská republika
Stručný opis VZ: Predmetom obstarávania je Rastrovací elektrónový mikroskop určený pre použitie v laboratórnych podmienkach, ktorý umožní pozorovať povrch vzoriek a súčasne analyzovať chemické zloženie zobrazovaných častíc, fáz a matrice v rozsahu prvkov od Be po U.
CPV kód hlavného predmetu: 38511000-0 Elektrónové mikroskopy
Predpokladaná hodnota VZ: 280 000,0000 EUR
Druh postupu: Otvorená.
Lehota na predkladanie ponuk: 23.01.201309:45
Dátum uverejnenia: 10.12.2012
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: v 3 mesiacoch (od zadania zákazky).
Podmienky financovania: Predmet zákazky bude financovaný z nenávratného finančného príspevku poskytnutého verejnému obstarávateľovi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zastúpeným Agentúrou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy Európskej únie na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 140/2010/2.2/OPVaV pre projekt Dlhodobé prevádzkovanie jadrových elektrární typu VVER 440 so zohľadnením vplyvu na životné prostredie. Kupujúci neposkytuje za predmet plnenia zálohu ani nijaké preddavky z kúpnej ceny. Nárok na zaplatenie zmluvnej ceny za dodanie predmetu plnenia vznikne predávajúcemu jeho riadnym dodaním a poskytnutím súvisiacich služieb, a to v súlade s podmienkami stanovenými touto Zmluvou. Podkladom k vystaveniu a úhrade faktúry budú dodacie listy a preberací protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu plnenia podpísané zástupcami oboch zmluvných strán. Predávajúci zašle kupujúcemu faktúru minimálne v štyroch vyhotoveniach najneskôr do 10 dní odo dňa prevzatia predmetu plnenia kupujúcim. Lehota splatnosti riadne vystavenej faktúry bude 60 dní od jej doručenia kupujúcemu. Peňažný záväzok kupujúceho vyplývajúci z tejto Zmluvy bude splnený dňom odpísania príslušnej sumy z jeho účtu v prospech účtu predávajúceho.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 11.01.201315:00
Dátum otvárania ponúk: 23.01.2013 10:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: ÁNO


Dátum zverejnenia: 10.12.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Rýchly kontakt

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

pondelok - piatok:
8:00 - 16:00

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com