Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Rádiochemické analýzy vzoriek RAO, aerosólov, vôd a zemín (ID:24268)

Evidenčné číslo: 13518 - MSS
Druh zakázky: Služby.
Miesto plnenia: Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s., Tomášikova 22, 821 02 Bratislava, pracovisko 919 31 Jaslovské Bohunice, Mochovce
Stručný opis VZ: Predmetom zákazky je vykonať rádiochemické analýzy nasledovne : 1) Rádiochemické analýzy aerosólových filtrov z ventilačných komínov za účelom bilancovania výpustí do atmosféry v rozsahu: a) stanovenie sumárnej beta aktivity a aktivity 90Sr, 89Sr v AF z obj. 808, 809, 30, 840, FS KRAO s periodicitou 1x mesačne, b) stanovenie aktivity 238Pu, 239+240Pu, 241Am v AF z obj. 808, 809, 30, 840, FS KRAO s periodicitou 1 x štvrťročne. 2) Rádiochemické analýzy aerosólových filtrov z prevádzkových priestorov v rozsahu: stanovenie aktivity 90Sr, 238Pu, 239+240Pu, 241Am v počte 12 vzoriek za 1 rok. 3) Rádiochemické analýzy vzoriek RAO v rozsahu: stanovenie aktivity 14C, 41Ca, 59Ni, 63Ni, 79Se, 90Sr, 93Mo, 93Zr, 94Nb, 99Tc, 107Pd, 126Sn, 129J,135Cs, 137Cs, 151Sm, 238Pu, 239+240Pu, 241Am vo vzorkách RAO za účelom deklarovania ich uložiteľnosti na Republikového úložiska rádioaktívneho odpadu a splnenia limitov a podmienok pre RÚ v počte 5 vzoriek za 1 rok. 4) Rádiochemické analýzy vzoriek vôd a pôd z areálu Republikového úložiska rádioaktívneho odpadu v zmysle monitorovacieho programu v rozsahu: a) stanovenie aktivity trícia, 90Sr, 238Pu, 239+240Pu, 241Am, sumárnej alfa, sumárnej beta, gamaspektrometria vo vzorkách vôd v počte 25 vzoriek za 1 rok, b) stanovenie aktivity 238Pu, 239+240Pu, 241Am, 90Sr, gamaspektrometria vo vzorkách pôd v počte 5 vzoriek za 1 rok. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch.
CPV kód hlavného predmetu: 71610000-7 Skúšky a analýzy zloženia a čistoty
Predpokladaná hodnota VZ: 495 000,0000 EUR
Lehota na predkladanie ponuk: Začatie: 04.01.2013
Druh postupu: Otvorená.
Lehota na predkladanie ponuk: 03.01.201309:00
Dátum uverejnenia: 12.11.2012
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: Ukončenie: 31.12.2015
Podmienky financovania: Predmet zákazky bude financovaný z Národného jadrového fondu (NJF) na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi a z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 02.01.201309:00
Dátum otvárania ponúk: 03.01.2013 11:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 12.11.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Rýchly kontakt

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

pondelok - piatok:
8:00 - 16:00

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com