Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Publicita, grafické spracovanie a tlač pre ZŠMŠ, Vančurova 38, Trnava (ID:23828)

Evidenčné číslo: 12782 - WYS
Druh zakázky: Služby.
Miesto plnenia: Základná škola s materskou školou, Vančurova 38, Trnava 917 00
Stručný opis VZ: Grafické spracovanie a tlač materiálov pre projekt verejného obstarávateľa s názvom: „Obsahová prestavba vzdelávacieho systému Základnej školy s materskou školou Vančurova 38, Trnava“. Ide o projekt v rámci OP Vzdelávanie, Prioritná os 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy Opatrenie 1.1 Premena tradičnej školy na modernú. Dĺžka trvania projektu je 24 mesiacov. Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa § 269 ods.2 a nasl. Obchodného zákonníka. Služby tvoriace predmet zákazky bude úspešným uchádzačom poskytované odo dňa účinnosti zmluvy o poskytnutí služieb do termínu ukončenia predmetného projektu. Zmluva o poskytnutí služieb bude s úspešným uchádzačom podpísaná až po overení procesu verejného obstarávania. Služby tvoriace predmet zákazky bude úspešným uchádzačom poskytované v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP č. 031/2012/1.1/OPV a jej prípadných dodatkov (originál podpísanej zmluvy je k nahliadnutiu pre prípadných záujemcov u verejného obstarávateľa). Predpokladaný termín začatia realizácie aktivít projektu je začiatok štvrtého štvrťroku 2012, pričom projekt bude realizovaný po dobu 24 mesiacov od jeho zahájenia. Verejný obstarávateľ však vyslovene upozorňuje, že proces overovania verejného obstarávania môže trvať aj dlhšie, a tak k podpisu zmluvy a skutočnému začiatku poskytovania služieb môže dôjsť aj neskôr ako v odhadovanom termíne. Predmetom zákazky bude grafické spracovanie a tlač publikácií a propagačných materiálov (letáky, samolepky, plagáty, označenie projektu) na základe vstupných podkladov dodaných poskytovateľovi služby od manažéra projektu, a to v súlade s manuálom pre informovanie a publicitu pre OP Vzdelávanie, ktorý je k dispozícii na webovej stránke poskytovateľa nenávratného finančného príspevku. Poskytovateľ služby dodá aj tovary, na ktoré sa bude tlačiť. Súčasťou poskytnutia zákazky je aj dodávka propagačných materiálov do miesta dodania: Základná škola s materskou školou Vančurova 38, Trnava 917 00. Verejný obstarávateľ upozorňuje, že poskytnutie služby bude prebiehať počas doby realizácie projektu bez možnosti stanovenia presného časového rámca.
CPV kód hlavného predmetu: 79810000-5 Tlačiarenské služby
Predpokladaná hodnota VZ: 19 816,6700 EUR
Lehota na predkladanie ponuk: 14.11.201209:00
Dátum uverejnenia: 25.10.2012
Lehoty uskutočnenia: v 24 mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy) .
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 06.11.201212:00
Dátum otvárania ponúk: 14.11.2012 14:30
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: ÁNO


Dátum zverejnenia: 25.10.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Rýchly kontakt

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

pondelok - piatok:
8:00 - 16:00

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com