Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Prístrojové vybavenie (ID:24887)

Evidenčné číslo: 14698 - MUT
Druh zakázky: Tovary.
Miesto plnenia: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1,817 04 Bratislava, Štátny geologický ústav Dionýza Štúra regionálne centrum Spišská Nová Ves , Markušovská cesta 1,052 01 Spišská Nová Ves
Stručný opis VZ: Predmetom zákazky je obstaranie prístrojového vybavenia v rámci dvoch projektov financovaných z Operačného programu Výskum a vývoj. Prístrojové vybavenie pozostáva z terénneho a laboratórneho prístrojového vybavenia na vykonávanie hydrogeologických prác pre zisťovanie kvalitatívnych a kvantitatívnych ukazovateľov podzemných vôd ako sú prístroj na meranie obsahu trícia vo vode, periférie k spektrometru a iné prístrojové vybavenie. Obstaraný tovar bude podľa miesta realizácie projektov umiestnený v priestoroch Štátneho geologického ústavu v Bratislave a Spišskej Novej Vsi.
CPV kód hlavného predmetu: 38424000-3 Prístroje na meranie a kontrolu
Predpokladaná hodnota VZ: 491 746,0000 EUR
Druh postupu: Užšia súťaž.
Lehota na predkladanie ponuk: 04.01.201312:00
Dátum uverejnenia: 06.12.2012
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: v 5 mesiacoch (od zadania zákazky).
Požadované zábezpeky a záruky: Zábezpeka ponuky sa bude vyžadovať vo výške 24 000,00 (slovom dvadsaťštyritisíc) EUR. Zábezpeku predložia iba záujemcovia z predkvalifikácie, ktorí splnia podmienky účasti a ktorí následne predložia ponuku. Podrobné informácie o podmienkach zloženia a podmienkach uvoľnenia alebo vrátenia zábezpeky budú uvedené v súťažných podkladoch.
Podmienky financovania: Predmet zákazky sa bude financovať z projektov, ktoré sa implementujú na Štátnom geologickom ústave Dionýza Štúra. Zákazka bude financovaná zo štrukturálnych fondov Európskej únie, z Operačného programu Výskum a Vývoj prostredníctvom Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EU a verejné obstarávanie sa realizuje za účelom obstarania prístrojového vybavenia pre projekty: a) Integrovaný systém pre simuláciu odtokových procesov (kód ITMS: 26220220066) ( „Projekt 1“); b)Výskum zraniteľnosti podzemných vôd pre manažment trvale udržateľného využívania podzemných vôd v BSK (kód ITMS: 26240220059) ( „Projekt 2“); Úhrada faktúr sa bude uskutočňovať bezhotovostným platobným stykom, a to výhradne prevodným príkazom v eurách po dodaní tovaru na základe predložených faktúr (dvoch). Splatnosť faktúry je 90 dní odo dňa jej doručenia verejnému obstarávateľovi, bez poskytnutia preddavkov. Vo faktúre je potrebné uvádzať číslo príslušnej kúpnej zmluvy. Navýšenie DPH v čase dodanie tovaru bude znášať dodávateľ.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: ÁNO


Dátum zverejnenia: 06.12.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Rýchly kontakt

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

pondelok - piatok:
8:00 - 16:00

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com