Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Preprava a zneškodňovanie nebezpečných odpadov (ID:23762)

Evidenčné číslo: 12679 - MSS
Druh zakázky: Služby.
Miesto plnenia: Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
Stručný opis VZ: Verejný obstarávateľ požaduje poskytnutie služieb súvisiacich so zdravotníckym a nebezpečným odpadom, pod ktorými sa rozumie zber, doprava a likvidácia nemocničného odpadu a nebezpečného odpadu rozčleneného podľa vyhlášky MŽP SR c. 284/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov: Skupina 1. 18 01 02 časti a orgány tiel vrátane krvných vreciek a krvných konzerv ( okrem 18 01 03 ) Skupina 2. 18 01 03 odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podlieha osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy Skupina 3. 15 02 02 absorbenty, filtračné materiály, (vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných ), handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami Skupina 4. 16 05 06 laboratórne chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky vrátane zmesí laboratórnych chemikálií Skupina 5. 16 05 07 vyradené anorganické chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky Skupina 6. 16 05 08 vyradené organické chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky Skupina 7. 20 01 32 liečivá iné ako uvedené v 20 01 31
CPV kód hlavného predmetu: 90520000-8 Služby súvisiace s rádioaktívnym, toxickým, zdravotníckym a nebezpečným odpadom
Predpokladaná hodnota VZ: 70 000,0000 EUR
Druh postupu: Verejná súťaž.
Lehota na predkladanie ponuk: 26.11.201215:00
Dátum uverejnenia: 24.10.2012
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: 24
Požadované zábezpeky a záruky: Nepožadujú sa.
Podmienky financovania: Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa formou bezhotovostného platobného styku.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 12.11.201215:00
Dátum otvárania ponúk: 27.11.2012 10:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 24.10.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Rýchly kontakt

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

pondelok - piatok:
8:00 - 16:00

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com