Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Prenosný spektrometer (ID:24325)

Evidenčné číslo: 13610 - MST
Druh zakázky: Tovary.
Miesto plnenia: Spoločné pracovisko spoločnosti DECOM a.s. a Ústavu materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied, Sibírska 1, 917 01 Trnava, Slovenská republika
Stručný opis VZ: Predmetom obstarávania je Prenosný spektrometer pre použitie v priemyselných aj laboratórnych podmienkach, ktorý umožňuje analyzovať široké spektrum zliatin (vrátane zliatin na báze Mg, Al, Cu, Fe, Ni, Ti a ďalších).
CPV kód hlavného predmetu: 38433000-9 Spektrometre
Predpokladaná hodnota VZ: 37 535,5000 EUR
Druh postupu: Verejná súťaž.
Lehota na predkladanie ponuk: 11.12.201209:30
Dátum uverejnenia: 13.11.2012
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: 3
Podmienky financovania: Predmet zákazky bude financovaný z nenávratného finančného príspevku poskytnutého verejnému obstarávateľovi Ministerstvom školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky zastúpeným Agentúrou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy Európskej únie a na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 140/2010/2.2/OPVaV pre projekt Dlhodobé prevádzkovanie jadrových elektrární typu VVER 440 so zohľadnením vplyvu na životné prostredie. Kupujúci zaplatí predávajúcemu za riadne dodaný predmet plnenia zmluvnú cenu, ktorá bude presne zodpovedať obsahu jeho ponuky. Kupujúci neposkytuje za predmet plnenia zálohu ani nijaké preddavky z kúpnej ceny. Nárok na zaplatenie zmluvnej ceny za dodanie predmetu plnenia vznikne predávajúcemu jeho riadnym dodaním a poskytnutím súvisiacich služieb, a to v súlade s podmienkami stanovenými v súťažných podkladoch. Podkladom k vystaveniu a úhrade faktúry budú dodacie listy a preberací protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu plnenia podpísané zástupcami oboch zmluvných strán. Predávajúci zašle kupujúcemu faktúru minimálne v štyroch vyhotoveniach najneskôr do 10 dní odo dňa prevzatia predmetu plnenia kupujúcim. Lehota splatnosti riadne vystavenej faktúry bude 60 dní od jej doručenia kupujúcemu. Peňažný záväzok kupujúceho vyplývajúci z tejto Zmluvy bude splnený dňom odpísania príslušnej sumy z jeho účtu v prospech účtu predávajúceho.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 30.11.201215:00
Dátum otvárania ponúk: 11.12.2012 10:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: ÁNO


Dátum zverejnenia: 13.11.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Rýchly kontakt

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

pondelok - piatok:
8:00 - 16:00

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com