Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Poskytovanie upratovacích služieb v administratívnej budove Mestského úradu v Martine (ID:24227)

Evidenčné číslo: 13441 - MSS
Druh zakázky: Služby.
Miesto plnenia: Mesto Martin, Námestie S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin
Stručný opis VZ: Predmetom zákazky sú upratovacie a čistiace služby v administratívnej budove MsÚ Martin na svoje náklady v dňoch, ktoré sú pracovnými dňami objednávateľa v dohodnutom čase a v rozsahu prílohy č. 1 Špecifikácia upratovacích služieb v administratívnej budove MsÚ Martin.Poskytovateľ bude vykonávať denné, týždenné, mesačné, štvrťročné, ročné, ako aj mimoriadne upratovanie v budove MsÚ Martin. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B. „Opis predmetu zákazky“ a prílohy k časti B. Opis predmetu zákazky“ súťažných podkladov.
CPV kód hlavného predmetu: 90919200-4 Čistenie (upratovanie) kancelárií
Predpokladaná hodnota VZ: 50 400,0000 EUR
Druh postupu: Verejná súťaž.
Lehota na predkladanie ponuk: 10.12.201210:00
Dátum uverejnenia: 09.11.2012
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: 24
Požadované zábezpeky a záruky: nepožadujú sa
Podmienky financovania: Predmet zákazky bude financovaný z bežného rozpočtu mesta Martin v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Verejný obstarávateľ neposkytne preddavky a zálohy. Verejný obstarávateľ vyžaduje 30-dňovú lehotu splatnosti predloženej faktúry. Úhrada faktúry bude realizovaná bezhotovostným prevodom v zmysle platných predpisov. Verejný obstarávateľ uzavrie na základe výsledku elektronickej aukcie Zmluvu podľa ustanovenia § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a podľa § 45 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní, a to na zabezpečenie upratovacích služieb v administratívnej budove MsÚ Martin.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 20.11.201211:00
Dátum otvárania ponúk: 10.12.2012 11:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 09.11.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Rýchly kontakt

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

pondelok - piatok:
8:00 - 16:00

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com