Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Posilnenie kultúrneho, prírodného potenciálu regiónu a rozvoja CR - Analytickostrategický dokument a komplexný internetový inf (ID:25230)

Evidenčné číslo: 15486 - MSS
Druh zakázky: Služby.
Miesto plnenia: Obec Kravany nad Dunajom
Stručný opis VZ: Komplexný internetový informačný portál zahŕňa : 1. Internetový portál s individálnym prístupom s viacúrovňovým prístupovým systémom k obsahu podľa destinácií 2. a. Možnosti vyhľadávania - destinácie: podľa polohy, produktov, správ, akcií 2 b. Modul voľné kapacity , kalkulácie s obsluhou zliav a príplatkov , s dennou aktualizáciou cien , s možnosťou dynamickej tvorby balíkov a rezervácie ubytovania s platbou zálohovou alebo bankovou kartou 2 c. Front office / Back office systém 1.na CR optimalizovaný systém CRM 2.Automatické a manuálne vyhľadávanie – odpoveď 3. Správa prospektov/ informačné materiály 2 d. Vizualizácia objektov 3. Ďaľšie špecifikácie systému : - Do systému integrovaný turistický kartový a bonusový systém na báze NFC (Near Field Communication) s možnosťou online platby - Integrovaný , zo systému databázy poháňaný , aj v offline móde pracujúca OSX, Android aplikácia - Integrovaný , na báze GPS pracujúci sprievodcovský systém , s možnosťou exportu dát prostredníctvom GPX - Samostatnými URL-mi vybavený poskytovateľské homepage-i s možnosťou neobmedzeného genererovania ich počtu , s možnosťou vytvorenia ich samostatného designu - Do systému integrovaný , na dotykové obrazovky otpimalizovaný dátový výstup - Možnosť integrácie s mulimediálnym turistickým sprievodcom vyvynutým na iPhone a Android 4. Údržba a prevádzka systému počas obdobia 2 rokov . (predpokladaná hodnota je 45.000,00 EUR bez DPH) Vypracovanie analicko-strategického dokumentu zahŕňa: 1. Prieskum trhu 2. Analýza súčasného stavu cestovného ruchu v tom: - Analýza informácií o regióne, o jeho ponuke a dopyte - Analýza postavenie účastníkov projektov na trhu cestovného ruchu - Analýza východiskovej pozícii na poli cestovného ruchu - Analýza špeciálných charakteristík spoločného regiónu - Analýza potenciálnych synergických účinkov rozvoja turizmu s inými sektormi, turistikou vyvolané účinky na dopyt - Analýza zdrojov na realizáciu nutných investícii na vytvorenie vyhľadávané turisticé destinácie - Analýza zdrojov na zabezpečenie bežných výdavkov spojené so správou turistickej destinácie Geografická regionalizácia Formy cestovného ruchu a pod. 3. Situačná analýza /SWOT analýza územia/ 4. Vypracovanie vízie rozvoja CR v budúcnosti Tvorba stratégií cestovného ruchu a rozvojová stratégia destinácie 5. Stratégia tozvoja služieb v CR 6. Stratégia rozvoja sietí a organizačnej štruktúry CR 7. Stratégia rozvoja konkurencieschopnosti CR 8. Marketingová stratégia rozvoja CR 9. Stratégia zabezpečenia a sledovania kvality CR 10. Stratégia informačného managementu CR 11. Priority a opatrenia rozvoja CR Vytvorenie akčných plánov aktivít pre jednotlivé strategické ciele a pod. 12. Finančný a časový plán komplexného rozvoja CR a štúdia uskutočniteľnosti 13. Monitoring realizácie stratégie CR Vytvorenie pravidiel a systému monitorovania stratégie a jej aktualizácia a pod. (predpokladaná hodnota je 57.500,00 EUR bez DPH) Podrobný opis predmetu zákazky je v súťažných podkladoch.
CPV kód hlavného predmetu: 72212517-6 Služby na vývoj softvéru pre informačné technológie
Predpokladaná hodnota VZ: 102 500,0000 EUR
Druh postupu: Verejná súťaž.
Lehota na predkladanie ponuk: 31.01.201311:00
Dátum uverejnenia: 20.12.2012
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: v 30 mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy) .
Požadované zábezpeky a záruky: Viazanosť ponuky požaduje zabezpečiť verejný obstarávateľ zábezpekou vo výške 3000 EUR (slovom: tritisíc eur) spôsobom uvedeným v §36 zákona o verejnom obstarávaní
Podmienky financovania: Predmet zákazky bude financovaný zo štrukturálnych fondov, zo štátneho rozpočtu a z vlastných zdrojov. Minimálna splatnosť faktúr bude 60 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 10.01.201311:00
Dátum otvárania ponúk: 01.02.2013 11:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: ÁNO


Dátum zverejnenia: 20.12.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Rýchly kontakt

Bisnode Slovensko, s.r.o.
Ľ. Stárka 2150/16
911 05   Trenčín

T +421 32 746 26 40
F +421 32 743 17 77
info@bisnode.sk