Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Pneumatiky nové a pneumatiky protektorované pre zmiešanú prevádzku motorových vozidiel LESOV Slovenskej republiky, š.p. Banská (ID:25125)

Evidenčné číslo: 15215 - MST
Druh zakázky: Tovary.
Miesto plnenia: Miestom plnenia predmetu zákazky, uvedeného v bode 2.1. sú miesta organizačných zložiek verejného obstarávateľa, t.j. odštepných závodov a ich stredísk v rámci Slovenskej republiky, podľa požiadaviek odštepných závodov LESOV SR, š.p. podľa Prílohy č.3 „Zoznam odberných miest verejného obstarávateľa „. Miesto dodania bude uvedené v samostatných objednávkach verejného obstarávateľa. Adresa fakturácie: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Námestie SNP č.88, 975 66 Banská Bystrica, jeho organizačné zložky podľa zoznamu adries v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, zo dňa 29.10.1999, odd. Pš, vložka č.155/S – adresy budú uvedené v dielčich objednávkach verejného obstarávateľa. Lehota dodania tovaru bude pre ČASŤ č.1 až ČASŤ č.2 do 3 hodín, pre ČASŤ č.3 až ČASŤ č.6 do 24 hodín od potvrdenia dielčej objednávky na miesto plnenia taktiež uvedené v dielčich objednávkach.
Stručný opis VZ: Predmetom zákazky je: zabezpečenie dodávok pneumatík nových a pneumatík protektorovaných pre zmiešanú prevádzku motorových vozidiel pre potreby verejného obstarávateľa a jeho organizačných zložiek, v množstvách a lehotách špecifikovaných v samotných objednávkach na základe skutočných potrieb verejného obstarávateľa a jeho organizačných zložiek vrátane dopravy na miesto určenia verejným obstarávateľom podľa technickej špecifikácie predmetu zákazky, ktorá je podrobne uvedená v súťažných podkladoch, v prílohe č.2 „OPIS PREDMETU ZÁKAZKY“. Súčasťou dodávky pneumatík nových a pneumatík protektorovaných je: - kompletná dodávka pneumatík minimálne v sortimente podľa technickej špecifikácie predmetu zákazky uvedenej v súťažných podkladoch, v prílohe č.2 „OPIS PREDMETU ZÁKAZKY“, - realizácia dodávok priebežne v čase platnosti rámcovej dohody a na jej základe uzavieraných čiastkových kúpnych zmlúv, t.j. objednávok, v požadovaných množstvách a v dohodnutých termínoch, - komplexné zabezpečenie služieb spojených s dodávkou pneumatík v servisných strediskách uchádzača alebo jeho zmluvných partnerov, minimálne v rozsahu vyzúvanie a prezúvanie pneumatík, výmena kolies, nastavenie a vyvažovanie kolies, oprava pneumatík, oprava defektov a pod., - bezplatný odber a ekologická likvidácia použitých alebo už nepoužiteľných pneumatík, duší a ochranných vložiek, v každom mieste plnenia a v každom distribučnom mieste uchádzača podľa prílohy č.3 „Zoznam odberných miestverejného obstarávateľa“, a „Zoznam distribučných miest uchádzača, ktoré uvedie v súťažnej ponuke“.
CPV kód hlavného predmetu: 34350000-5 Pneumatiky na ľahkú záťaž a pneumatiky na vysokú záťaž
Predpokladaná hodnota VZ: 4 400 000,0000 EUR
Druh postupu: Otvorená.
Lehota na predkladanie ponuk: 31.01.201314:00
Dátum uverejnenia: 18.12.2012
Rozdelenie VZ na časti: ÁNO
Lehoty uskutočnenia: v 48 mesiacoch (od zadania zákazky).
Požadované zábezpeky a záruky: Verejný obstarávateľ požaduje súťažnú zábezpeku na všetky ČASTI zákazky vo výške 200.000,00 EUR. Rozdelenie zábezpeky na jednotlivé ČASTI: V prípade, že sa uchádzač prihlási len na určité ČASTI č.1 až č.6 predmetu zákazky požaduje sa zábezpeka nasledovne na : ČASŤ č.1 16.000 EUR ČASŤ č.2 113.000 EUR ČASŤ č.3 13.000 EUR ČASŤ č.4 31.000 EUR ČASŤ č.5 18.000 EUR ČASŤ č.6 9.000 EUR
Podmienky financovania: Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov LESOV Slovenskej republiky, š.p.Banská Bystrica. Rozdelenie finančných prostriedkov na jednotlivé organizačné zložky (Odštepné závody, ďalej len OZ) LESOV SR, š.p. bude vychádzať z potrieb OZ LESOV SR, š.p. a rozpočtu LESOV SR, š.p. Banská Bystrica na príslušný rok. Správne poplatky sú v réžii LESOV SR, š.p. Banská Bystrica. Doba splatnosti faktúr bude minimálne 30 dní. Vlastné platby sa budú realizovať formou bezhotovostného platobného styku v eurách s DPH. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak nebudú zodpovedať finančným možnostiam verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ neprijme ponuku, ktorej ponuková cena sa bude nachádzať mimo očakávaného cenového rozpätia.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 31.12.201212:00
Dátum otvárania ponúk: 01.02.2013 09:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 18.12.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Rýchly kontakt

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

pondelok - piatok:
8:00 - 16:00

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com