Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Osobné motorové vozidlo (ID:25740)

Evidenčné číslo: 1090 - WYT
Druh zakázky: Tovary.
Miesto plnenia: do miesta sídla verejného obstarávateľa / kupujúceho – OcÚ č.121, 065 45 Plavnica, okr. Stará Ľubovňa.
Stručný opis VZ: - jedná sa o obstaranie - dodávku 1 ks nového osobného motorového vozidla pre verejného obstarávateľa. - kategória automobilu M1, čiže najmenej so štyrmi kolesami určené na prepravu sediacich osôb a ich batožín, ktoré má najviac deväť miest na sedenie, vrátane miesta pre vodiča, a celkovú hmotnosť neprevyšujúcu 3,5 t a ktorého priestor na batožiny nie je väčší ako priestor na prepravu osôb (pozri Vyhláška 116/1997 Z.z.; Zákon o DPH; Smernica Rady 71/156/EHS; zákon 725/2004 Z.z., resp. ekvivalentné predpisy). - auto musí byť v súlade s predloženým výkazom výmer za splnenia predpísaných podmienok opisu, rozsahu a minimálnych predpísaných technických parametrov a požiadaviek uvedených v prílohe č.2 súťažných podkladov a zmluvy – tabuľky Špecifikácie predmetu zákazky s rozpočtom. - v prípade, že technická špecifikácia navádza, resp. je v technickej špecifikácii uvedený konkrétny výrobca, dodávateľ alebo konkrétny názov výrobku alebo materiálu, výrobný postup, značka, patent, typ, krajina, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, ak by tým dochádzalo k znevýhodneniu alebo vylúčeniu určitých záujemcov alebo výrobkov, prác, je možné v ponuke použiť alternatívny výrobok od alternatívneho výrobcu, pričom musia byť zachované rozmery, kvalitatívne vlastnosti a technické parametre pôvodného výrobku alebo materiálu, t.j. záujemca môže tieto špecifikácie nahradiť v ponuke ekvivalentnými (porovnateľnými) s rovnakými alebo lepšími vlastnosťami, pokiaľ to nebude v rozpore s predpísanými technickými špecifikáciami. Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný.
CPV kód hlavného predmetu: 34110000-1 Osobné automobily
Predpokladaná hodnota VZ: 20 000,0000 EUR
Lehota na predkladanie ponuk: 11.02.201312:00
Dátum uverejnenia: 23.01.2013
Lehoty uskutočnenia: v 15 dňoch (od uzatvorenia zmluvy).
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 01.02.201314:00
Dátum otvárania ponúk: 12.02.2013 08:30
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 23.01.2013
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Rýchly kontakt

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

pondelok - piatok:
8:00 - 16:00

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com