Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Opravy komunikácií na území mesta Martin (ID:25595)

Evidenčné číslo: 633 - MSP
Druh zakázky: Stavebné práce
Miesto plnenia: Mesto Martin - kastrálne územie mesta Martin
Stručný opis VZ: Predmetom zákazky sú opravy poškodenia komunikácií na území mesta Martin - (výtlky) a čiastočné rekonštrukcie mestských komunikácií (chodníkov) na území mesta Martin. Práce na opravách výtlkov mestských komunikácií (predmet diela) budú realizované v priebehu rokov 2013-2015 a to po častiach na základe jednotlivých e-mailových objednávok s uvedením konkrétneho termínu plnenia do 24 hod. až do 14 dní podľa závažnosti poškodenia komunikácie. Zákazka je rozdelená na štyri časti a predmetom sú opravy komunikácií (chodníkov) recyklovaným asfaltom, asfaltom (ABS II), liatym asfaltom a opravy komunikácií ( chodníkov ) zámkovou dlažbou. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B. „Opis predmetu zákazky“ v nadväznosti na obchodné (zmluvné) podmienky, ktoré tvoria časť D. "Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky" súťažných podkladov.
CPV kód hlavného predmetu: 45233142-6 Práce na oprave ciest
Predpokladaná hodnota VZ: 766 666,6666 EUR
Lehota na predkladanie ponuk: Začatie 21.03.2013
Druh postupu: Verejná súťaž.
Lehota na predkladanie ponuk: 18.02.201310:00
Dátum uverejnenia: 16.01.2013
Rozdelenie VZ na časti: ÁNO
Lehoty uskutočnenia: Ukončenie 31.03.2015
Požadované zábezpeky a záruky: Verejný obstarávateľ nepožaduje zloženie zábezpeky.
Podmienky financovania: Predmet zákazky bude financovaný z bežného rozpočtu mesta Martin v roku 2013 v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Verejný obstarávateľ neposkytne preddavky a zálohy. Verejný obstarávateľ vyžaduje 15-dňovú lehotu splatnosti predloženej faktúry. Úhrada faktúry bude realizovaná bezhotovostným prevodom v zmysle platných predpisov. Verejný obstarávateľ uzavrie na základe výsledku elektronickej aukcie Zmluvu o dielo č. 32/B/2012, č. 33/B/2012, č. 34/B/2012 a č. 35/B/2012 podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a podľa § 45 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 23.01.201311:00
Dátum otvárania ponúk: 18.02.2013 11:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 16.01.2013
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Rýchly kontakt

Bisnode Slovensko, s.r.o.
Ľ. Stárka 2150/16
911 05   Trenčín

T +421 32 746 26 40
F +421 32 743 17 77
info@bisnode.sk