Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Odstraňovanie skládok menšieho rozsahu (ID:25737)

Evidenčné číslo: 1057 - MSS
Druh zakázky: Služby.
Miesto plnenia: Verejný obstarávateľ požaduje činnosti od budúceho dodávateľa v rámci aktivity „Odstraňovanie skládok menšieho rozsahu“, ktoré sa bude realizovať v obciach: 1. Bodza, 2. Bodzianske Lúky, 3. Brestovec, 4. Čalovec, 5. Dedina Mládeže, 6. Holiare, 7. Kameničná, 8. Kolárovo, 9. Komoča, 10. Okoličná na Ostrove, 11. Sokolce, 12. Tôň, 13. Zemné
Stručný opis VZ: Predmetom zákazky je vypracovanie priebehu akcie „Odstraňovanie skládok menšieho rozsahu“. Z tohto hľadiska spoločným cieľom 13 obcí, ktorí sú členom zduženia, je prispieť k ochrane prírodných hodnôt prostredníctvom odstraňovania skládok menšieho rozsahu v znečistených prihraničných oblastiach a vytvoriť koordinovanejšie aktivity ochrany prírody v Podunajsku, zvýšiť povedomie obyvateľov aj návštevníkov o prírodných hodnotách oblasti a zlepšiť infraštruktúru chránených cezhraničných oblastí. Dôležitou časťou cezhraničného projektu je možnosť obyvateľov pomôcť svojmu prostrediu. Táto činnosť bude vykonávaná dobrovoľníkmi a to najmä odstraňovaním odpadu. Za hlavný cieľ sa kladie motivácia obyvateľstva zúčastnených obcí k zvýšeniu povedomia o prírodných hodnotách oblasti a k zlepšeniu infraštruktúry.
CPV kód hlavného predmetu: 85322000-2 Obecné akčné programy
Predpokladaná hodnota VZ: 145 200,0000 EUR
Lehota na predkladanie ponuk: Začatie 01.03.2013
Druh postupu: Verejná súťaž.
Lehota na predkladanie ponuk: 18.02.201310:00
Dátum uverejnenia: 23.01.2013
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: Ukončenie 30.09.2013
Požadované zábezpeky a záruky: Zábezpeka ponuky sa požaduje vo výške 7 260,-- EUR (slovom: sedemtisíc dvestošesťdesiat eur). Spôsob a podmienky zloženia zábezpeky sú stanovené podľa zák. c. 25/2006 Z. z. a podrobne rozpísané v súťažných podkladoch. Zloženie zábezpeky budú uchádzači preukazovať v ponukách. Zábezpeka musí byt pripísaná na určený účet verejného obstarávateľa najneskôr k lehote na predkladanie ponúk. Číslo úctu a bankový ústav na zloženie zábezpeky budú uvedené v príslušnej časti súťažných podkladov. V prípade zloženia zábezpeky bankovým prevodom musí byť doklad preukazujúci uvedenú skutočnosť súčasťou ponuky. V prípade zloženia zábezpeky formou bankovej záruky musí byť uvedený dokument súčasťou ponuky a jeho platnosť preukázateľná počas lehoty viazanosti ponúk. Nesplnenie tejto požiadavky verejný obstarávateľ bude klasifikovať ako nesplnenie podmienok stanovených verejným obstarávateľom.
Podmienky financovania: Predmet zákazky bude financovaný v rámci projektu s názvom „Upracme si Podunajsko/ Takarítsuk ki Dunamentét“, kód projektu: HUSK/1101/2.2.1/0059 z prostriedkov Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007-2013, ktorý je financovaný z ERDF, ďalej dotácie štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov verejného obstarávateľa.. Verejný obstarávateľ neposkytuje na plnenie predmetu zmluvy preddavok. Platby sa budú realizovať bezhotovostným stykom na základe vystavených faktúr. Faktúru - daňový doklad je možné vystaviť v hodnote min. 10% z celkovej ceny zákazky, t. j. min. 10% hodnoty zákazky musí byť preinvestované. Lehota splatnosti faktúr je najmenej 300 dní.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 25.01.201315:00
Dátum otvárania ponúk: 18.02.2013 10:45
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: ÁNO


Dátum zverejnenia: 23.01.2013
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Rýchly kontakt

Bisnode Slovensko, s.r.o.
Ľ. Stárka 2150/16
911 05   Trenčín

T +421 32 746 26 40
F +421 32 743 17 77
info@bisnode.sk