Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Obnova verejných priestorov Hlavnej ulice v Trnave (ID:25143)

Evidenčné číslo: 15233 - MSP
Druh zakázky: Stavebné práce
Miesto plnenia: Hlavná ulica v Trnave
Stručný opis VZ: Predmetom zákazky je realizácia stavby Obnova verejných priestorov Hlavnej ulice v Trnave, v zmysle projektovej dokumentácie, ktorej autormi sú Ing. arch. Dušan Dóka a Ing. arch. Christo Dóka a kolektív. Riešené územie je ohraničené zo severu okrajom mestskej veže zo strany Štefánikovej ulice, z juhu okrajom chodníka ulice Dolné Bašty, z východu a zo západu zástavbou meštianskych domov a stavieb Hlavnej ulice s vyústením na priečne uličky. Jedná sa o rekonštrukciu predmetnej komunikácie s vybúraním pôvodných povrchov a vrstiev. Nakoľko predmetná ulica sa nachádza v centrálnej mestskej zóne a je súčasťou mestskej pamiatkovej rezervácie, povrch bude tvoriť dlažba (prírodný kameň, betónová dlažba v zmysle PD). Zastavaná plocha stavby je 11 485 m². Riešené budú: SO 01a Komunikácie a spevnené plochy SO 01b Architektúra SO 02 Umelokamenné prvky SO 03 Úprava prípojok vpustov dažďovej kanalizácie komunikácií SO 04 Prípojky pre fontány a vonkajšie kaviarne prevádzkované i v zime SO 05 Vonkajšie osvetlenie a iluminácia (iba zemné práce)SO 06 Rozvody NN SO 09 Mestský rozhlas SO 10 Slaboprúdové vonkajšie rozvody, optická sieť SO 11 Sadové úpravy SO 12 Závlahové rozvody SO 14 Technologické šachty fontán, fontány SO 15 Mobiliár. V cene diela budú zahrnuté i náklady za zariadenie staveniska (POV), geodetické práce a rezerva vo fixnej čiastke.
CPV kód hlavného predmetu: 45233262-3 Stavebné práce na stavbe peších zón
Predpokladaná hodnota VZ: 2 768 524,0000 EUR
Druh postupu: Verejná súťaž.
Lehota na predkladanie ponuk: 18.01.201310:00
Dátum uverejnenia: 18.12.2012
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: v 15 mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy) .
Požadované zábezpeky a záruky: Zábezpeka je stanovená vo výške 135 000,- €, slovom stotridsaťpäťtisíc eur, spôsob zloženia je uvedený v súťažných podkladoch.
Podmienky financovania: Predmet obstarávania bude financovaný finančnými prostriedkami z rozpočtu mesta Trnava v súlade s obchodnými zvyklosťami a podrobne bude uvedený v súťažných podkladoch. Obstarávateľ si vyhradzuje právo vyplatiť zádržné až po odovzdaní stavebného diela, resp. po odstránení vád a nedorobkov. Zádržné stanovuje verejný obstarávateľ na 10% z každej mesačnej faktúry. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky a zálohy, platby sa budú realizovať mesačne podľa skutočne vykonaných prác, resp. po skončení stavby alebo jej časti.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 07.01.201315:00
Dátum otvárania ponúk: 18.01.2013 10:30
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 18.12.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Rýchly kontakt

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

pondelok - piatok:
8:00 - 16:00

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com