Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Obnova chráneného historického parku v Palárikove (ID:24392)

Evidenčné číslo: 13726 - MSP
Druh zakázky: Stavebné práce.
Miesto plnenia: k. ú. Palárikovo, obec Palárikovo, okres Nové Zámky, kraj Nitriansky
Stručný opis VZ: - Dendrologický prieskum – inventarizácia drevín s návrhom ošetrení a výrubov drevín s návrhom výsadieb drevín a bylinných porastov, - Funkčná a programová náplň parku, priestorové riešenie, - Súčasné komunikácie doplniť o historické trasy vrátane technického riešenia, - Oplotenie parku vrátane návrhu vstupných a vnútro areálových brán, - Architektonické riešenie nových prvkov malej architektúry vrátane nových aktivít, náučných chodníkov a mobiliáru. Stavba sa skladá z nasledujúcich stavebných objektov : SO 01 SADOVÉ ÚPRAVY SO 011 Ošetrenie a výrub drevín SO 012 Výsadba drevín SO 013 Rekonštrukcia bylinných porastov SO 014 Rekultivácia hospodárskeho dvora SO 02 KOMUNIKÁCIE A SPEVNENÉ PLOCHY SO 021 Komunikácie so sypaným povrchom SO 022 Asfaltová komunikácia SO 03 OPLOTENIE AREÁLU SO 031 Oplotenie parku SO 032 Vnútro areálové brány ( 4ks ) SO 033 Rekonštrukcia jestvujúcich brán ( 4ks ) SO 034 Rošt s priekopou SO 04 NÁUČNÉ CHODNÍKY SO 041 Náučné chodníky SO 042 Detské ihrisko na malom okruhu SO 043 Fit dráha s telocvičňou v prírode na malom okruhu SO 044 Pozorovateľne ( 4 ks ) na veľkom a malom okruhu SO 045 Zariadenia na kŕmenie a chov zveri SO 046 Rekonštrukcia prírodného jazera SO 047 Prístrešok nad studňou SO 05 MOBILIÁR SO 051 Lavičky SO 052 Nádoby na odpad Vzhľadom ku špecifikám územia stavby ako je zachovanie funkčnosti a najmä priechodnosti parku bude stavba realizovaná pri čiastočnom zachovaní prevádzky a návštevnosti parku.
CPV kód hlavného predmetu: 45233142-6 Práce na oprave ciest
Predpokladaná hodnota VZ: 316 301,0000 EUR
Lehota na predkladanie ponuk: Začatie 01.03.2013
Druh postupu: Verejná súťaž.
Lehota na predkladanie ponuk: 14.12.201208:00
Dátum uverejnenia: 15.11.2012
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: Ukončenie 31.10.2014
Požadované zábezpeky a záruky: Verejný obstarávateľ vyžaduje zábezpeku podľa ustanovenia § 36 zákona vo výške 10 000,00 EUR. Spôsoby zloženia zábezpeky ponuky: - poskytnutím bankovej záruky za uchádzača - zložením finančných prostriedkov na bankový účet obstarávateľskej organizácie Podmienky zloženia zábezpeky budú uvedené v súťažných podkladoch.
Podmienky financovania: 1. z nenávratného finančného príspevku - Programe cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika 2007- 2013. S kódom HUSK/1101/2.2.1/0355, spolu vo výške 95 % obstarávacej ceny a z vlastných finančných zdrojov verejného obstarávateľa. 2. Na plnenie predmetu zmluvy sa neposkytne preddavok. 3. Platba sa bude realizovať bezhotovostným platobným stykom na základe vystavenej faktúry, ktorej splatnosť bude 90 dní odo dňa doručenia verejnému obstarávateľovi. Podmienky financovania a platobné podmienky sú uvedené v Návrhu zmluvy o dielo - Príloha č. 1 súťažných podkladov.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 26.11.201212:00
Dátum otvárania ponúk: 14.12.2012 10:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: ÁNO


Dátum zverejnenia: 15.11.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Rýchly kontakt

Bisnode Slovensko, s.r.o.
Ľ. Stárka 2150/16
911 05   Trenčín

T +421 32 746 26 40
F +421 32 743 17 77
info@bisnode.sk